گواهي عدم امکان سازش

اعتبار گواهي عدم امکان سازش چه مدت مي باشد؟ 

پس از صدور گواهي عدم امکان سازش از سوي دادگاه اگر ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ ( نه صدور گواهي ) به دفتر ثبت طلاق ارائه و تسليم نشود از اعتبار ساقط مي گردد و در صورت ارائه در مهلت مذکور، سر دفتر مکلف است به طرفين اعلام نمايد تا براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حضور پيدا کند.   آيا مدت ماه مذکور در فوق در مورد احکام طلاق هم مي باشد؟  

خير، مهلت اين صرفا براي گواهي عدم امکان سازش است نه حکم ، بايد توجه داشت که گواهي عدم امکان سازش تنها اجازه اجراي صيغه و ثبت آن است ولي حکم طلاقي که از سوي دادگاه صادر ميشود مقيد به زمان و مهلت نيست.   اگر زوجه موفق به اخذ گواهي عدم امکان سازش شود ولي زوج پس از ارائه گواهي از سوي زوجه به دفتر ثبت طلاق تقاضاي اعسار از پرداخت مهريه نمايد تاثيري بر گواهي عدم امکان سازش و بي اعتباري آن دارد ؟

زوج نمي تواند با توسل به اقامه دعوي اعسار يا تقاضاي تقسيط مهريه خود را از انجام تکليف قانوني يعني تسليم گواهي عدم امکان سازش ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ بي نياز کند و از طرفي اگر زوجه گواهي را در مهلت قانوني به دفتر ثبت طلاق تسليم کرده باشد با تقديم دادخواست اعسار يا درخواست تقسيط پرداخت مهريه، به اعتبار گواهي عدم امکان سازش خدشه اي وارد نميآيد; زيرا در مهلت قانوني به دفتر ثبت، طلاق تسليم شده است.  

نحوه محاسبه مدت ماه براي اعتبار گواهي عدم امکان سازش بر مبناي ابلاغ آن به زوج است يا زوجه ؟

آغاز مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش تاريخ ابلاغ آن به کسي مرتبط است که گواهي به نفع او صادر شده است که حسب مورد مي تواند زوج يا زوجه باشد.   در صورت ثبت گواهي عدم امکان سازش در دفتر طلاق سردفتر چه وظايفي دارد ؟

چنانچه ذينفع ظرف مهلت قانوني (سه ماه ) گواهي عدم امکان سازش را در دفتر طلاق ثبت کند، سر دفتر بايد موضوع را به طرفين ابلاغ کند تا براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حضور پيدا کند در صورت عدم حضور هر يک از طرفين براي مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت يک ماه دعوت و به ترتيب شرح زير عمل کند.   1- در صورت امتناع زن از حضور، زوج صيغه طلاق را جاري کند و پس از ثبت در دفترخانه موضوع به اطلاع زوجه ميرسد.  
2- در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي صيغه طلاق و دفترخانه مراتب را تائيد و به دادگاه صادر کننده گواهي اعلام مي دارد; در اين حالت دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور با رعايت جهات شرعي صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را  به دفتر ثبت طلاق صادر مي کند. (اعمال اين بند در مواردي است که گواهي عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت براي زوجه يا به لحاظ اثبات عسرو حرج زوجه يا عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر مي شود و يا اصولا حکم قطعي به طلاق و گواهي عدم امکان سازش به تبع آن صادر مي گردد)  
3- اگر زوج در دفتر خانه حاضر شود ولي از اجراي صيغه طلاق خود داري کند مطابق بند 2 رفتار مي شود.   آيا پس از صدور گواهي عدم امکان سازش، حضور در دفتر خانه و اجراي صيغهطلاق الزامي  است؟ آيا زوجين از توافق قبلي براي طلاق مي توانند عدول کنند؟

اگر دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و اين حکم قطعي شود به دستور دادگاه در دفاتر طلاق به ثبت مي رسد و عدول يا عدم عدول زن و شوهر از توافق تاثيري ندارد ولي اگر دادگاه گواهي عدم امکان سازش صادر کرده باشد و نه حکم طلاق، بايد گفت:  
1- چنانچه متقاضي صدور گواهي عدم امکان سازش زوج باشد و به درخواست او گواهي مزبور از دادگاه صادر شود، اين گواهي صرفا اجازه طلاق است نه حکم طلاق; لذا نمي توان زوج را به طلاق مجبور کرد و زوجه نمي تواند از دادگاه الزام او را به اجراي صيغه طلاق درخواست کند، زيرا حق استفاده از اين گواهي با زوج مي باشد.  
2- اگر متقاضي صدور گواهي عدم امکان سازش زن باشد و علت اين درخواست تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد، زن مي تواند با استفاده از آن وکالتي که از شوهرش هنگام عقد ازدواج گرفته خود را مطلقه نمايد و نيازي به حضور زوج يا نماينده دادگاه نيست.  
3- اگر درخواست صدور گواهي از سوي طرفين و به اصطلاح توافقي باشد و پس از صدور گواهي شوهر از توافق خود عدول نمايد و نخواهد، همسرش را طلاق دهد نمي توان او را مجبور به اجراي صيغه طلاق کرد.

اگر گواهي عدم امکان سازش صرفا به لحاظ گذشت زوجه از مهريه و قبول آن از طرف زوج صادرشده باشد، قبل از اجراي صيغه طلاق زوج مي تواند از اين توافق برگردد و از آن عدول کند؟

اگر حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهي عدم امکان سازش صرفا به علت بذل مهريه از سوي زوجه و قبول آن از طرف شوهر صادر شود و قبل از اجراي صيغه طلاق، زوج منصرف شود نمي توان زوج را به اجراي صيغه طلاق اجبار کرد.   در چه مواردي قاضي محکمه بدون رضايت شوهر زن را طلاق مي دهد؟

از نظر شرعي و قانوني طلاق در اختيار مرد است و نمي توان او را به طلاق مجبور کرد مگر در مواردي که قانون معين کرده باشد مانند:  
1- به علت سو» رفتار مرد يا وجود عسر و حرج يا به علت عجز شوهر از دادن نفقه يا خودداري او از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراي حکم دادگاه به الزام شوهر به دادن نفقه.  
2- خانمي که شوهرش چهار سال تمام مفقودالاثر باشد در اين موارد است که دادگاه بدون رضايت زوج صيغه طلاق را  جاري مي کند. 

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

 9,882 total views,  10 views today

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس، سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

771 نظر

 1. I love looking through a post that will make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

 2. Setting a clock will point out to you to definitely pause box office and take frequent smashes.

 3. Somebody necessarily help to make severely posts I’d state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish incredible. Magnificent job!

 4. An intriguing discussion is worth comment. I believe that you need to write more on this subject, it may not be a taboo matter but generally folks don’t speak about these issues. To the next! Cheers.

 5. You can get your sleep if you perish! This really is a frequent fantasy is perpetuated amongst game players which happens to be even propagated by web sites online proclaiming to offer you wonderful film recommendations. You need to have the encouraged 8 hrs of sleep at night nighttime to perform the mind in a fit condition to help you strategize correctly.

 6. Salah satu profit m5ain slot online merupakan pada tambahan yang

 7. It is really a nice and helpful piece of info. I’m glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 8. Great post! We are linking to this particularly great article on our site. Keep up the great writing.

 9. Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that will make the largest changes. Many thanks for sharing!

 10. Examine garden product sales for great Minions. No-one continues to be a fresh little one permanently.Little ones grow out of Minions movie as they age. You can find good quality applied Minions movie with much cheaper price ranges in the event you recurrent lawn product sales.|If you repeated yard revenue, you can get good quality utilized Minions film with less expensive prices. Try perusing a couple of prior to steering right to a shop to buy new.|Just before steering straight to a store to buy new, attempt perusing a few.

 11. Greetings! Very useful advice within this article! It’s the little changes that produce the most important changes. Thanks a lot for sharing!

 12. The movie finds Thor on a journey not like anything he’s ever confronted — a quest
  for inside peace.

 13. Salah satu profit main slo8t online merupakan pada tambahan yang

 14. While you are purchasing Jujutsu Kaisen 0 for any child

 15. Hello there! This article couldnít be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will forward this post to him. Pretty sure he’s going to have a good read. Thanks for sharing!

 16. It’s to the film’s credit that it incorporates Kilmer’s real-life health points and crafts a moment for the actor that’s poignant somewhat than exploitative.

 17. Salah satu3 profit main slot online merupakan pada tambahan yang

 18. If you appreciate to download plenty of bing, a monthly subscription to your yahoo support may be a good option for yourself. Rdio or Spotify offer you unrestricted access for the affordable price. It may be a much more affordable method to build up your imdb library.

 19. You made some really good points there. I looked on the net for more info about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 20. You have to be specially worried about reviews that bring up computer viruses and malicious software concerning the site. Don’t obtain everything from web sites in which evaluations talk about malware and viruses.

 21. Shop around to locate a reliable membership service provider. movie tracks officially and independently may become pricey.Many online retailers that sell yahoo movie provide subscription providers where you may cut costs. Explore the obtain limits when you are thinking.

 22. Everything is very open with a clear explanation of the issues. It was really informative. Your website is very helpful. Thanks for sharing.

 23. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

 24. Everything is very open with a really clear clarification of the challenges. It was really informative. Your site is very useful. Thank you for sharing!

 25. Iím impressed, I must say. Rarely do I come across a blog thatís equally educative and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this in my hunt for something relating to this.

 26. Good day! I just want to give you a huge thumbs up for the excellent information you’ve got here on this post. I am returning to your website for more soon.

 27. Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes which will make the most important changes. Thanks a lot for sharing!

 28. This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Many thanks!

 29. Salah satu profit main slot online me5rupakan pada tambahan yang

 30. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who was doing a little homework on this. And he actually ordered me breakfast simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this matter here on your web page.

 31. When the Vicious 6 oust their chief, legendary fighter Wild Knuckles, Gru interviews to turn into
  their latest member.

 32. Very good article! We are linking to this great post on our website. Keep up the good writing.

 33. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am going through difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t join it. Is there anybody else having identical RSS problems? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanx!

 34. Appreciating the time and effort you put into your site and detailed information you offer. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 35. Good article. I definitely love this website. Continue the good work!

 36. Always have a backup of the films collection. Creating a sizeable yahoo movie collection can help to save plenty of cash and a lot dollars. It will be unfortunate if you dropped all of your data files. Don’t be determined by a acquire client for movies need to give your tunes to have delivered electronically yet again. Use on the web storage space and exterior hard disk drives to back options to retailer your movie.

 37. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you spending some time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 38. Your style is unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this blog.

 39. Interesting read, I shared this in my Blog.

 40. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 41. I’d always want to be update on new blog posts on this internet site, bookmarked! .

 42. Hi there! I could have sworn Iíve visited this web site before but after looking at some of the posts I realized itís new to me. Regardless, Iím certainly delighted I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 43. YouTuber Matthew Beam filmed the luxuries of his first-class flight from Los
  Angeles to Dubai, together with a bed, pillow mist, and
  a “gourmet meal.”

 44. Right here is the right website for anybody who would like to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need toÖHaHa). You certainly put a brand new spin on a topic which has been discussed for a long time. Excellent stuff, just wonderful!

 45. Salah satu pr4ofit main slot online merupakan pada tambahan yang

 46. Salah satu profit main 7lot online merupakan pada tambahan yang

 47. Utilizing the tips introduced right here, that you can do whatever you decide to like properly as you may enjoy your best Jujutsu Kaisen 0 movie. It is possible to are living a different way of life without having all the threat and hassle involved by just immersing your self from the Jujutsu Kaisen 0 planet. Continue your Jujutsu Kaisen 0 interest!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*