چگونگی مجازات کودکان ونوجوانان بزهکار در قانون جدید

در قانون جدید مجازات اسلامی کودکان قبل از سن بلوغ مجازات نمی شوند، مجازات آنها بعد از سن بلوغ تا هیجده سالگی ، بسته به سن و نوع جرم متفاون است و بطور کلی جرایم انها به دو دسته تقسیم بندی شده است :

1 – جرایم  تعزیری

2 –  دیات و حدی

 امکان جرایم تعزیری بوسیله کودکان و نوجوانان بدین گونه است که : از زمان بلوغ تا 18 سالگی دو را کودک یا نوجواندوره زمانی پیش بینی شده است  الف : متهمان 9 تا 15 ساله : اگر کودکان و نوجوانان مرتکب جرایم تعزیری شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد  دادگاهها یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند یا اتها را تسلیم به والدینشان مانند ولی یا قیم سرپرست قانونی میکند بدین گونه که در صورت صدور چنین رایی ، دادگاه از این اشخاص تعهد می گیرد که نسبت به تربیت و مواظببت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان اقدام کنند در صورنی که  تصمیم به تسلیم به والین یا اولیاء یا سرپرستان بگیرد می تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام از قبیل  موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را بگیرد

الف :معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکار با آنان

ب : فرستادن طفل یا نوجوان به  یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی

ج : اقدام لازم جهت درمان اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

د : جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص دهد

ز  :جلوگیری  از  رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین

 2- تسلیم به اشخاص حقیقی یاحقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند

دادگاه ممکن است تسلیمنوجوان به والدین و سرپرستان را به صلاح وی نداند یا این اشخاص در دسترسی نباشند در این صورت می تواند آنها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی که مصلحت کودک یا نوجوان را تضمین می کنند بسپارند. البته تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت مشروط به قبول آنان است . دادگاه  در تشخیص صلاحیت نداشتن اولیائ و سرپرستان ماده 1173 قانون مدنی را مورد توجه قرارخواهد داد که مقرر می کند هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت  حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند به تقاضای  خویشاوندان کودک یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حزه قضایی تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند . موارد زیر از مصادیق عدم  مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

1 –  اعتیاد زیان آور به الکل، مواد خدر وقمار

2 – مشهور شدن به فساد اخلاق و فحشا

3 – ابتلا به بیماری های روانی یا تشخیص پزشکی قانونی

3 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود با تشخیص پزشکی قانونی

5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

در مورد دو تصمیم بالا، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او ، در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند تجدید نظر کند.

3- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه 

4 –  اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم این تصمیم فقط در مورد کودکان و نوجوانانی که بین 12 تا 15 سال سن داشته باشند امکانپذیر است

 نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

متهمان 15 تا 18 سال

درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیی شده اند و سن آنها در  زمان ارتکاب بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود .

1 – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات های  قانونی آنها تغزیر درجه یک تا سه است .

2 – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ازیک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی تعزیر درجه چهار است .

3 – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ازیک ماه تا سال یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ريال تا 40 میلیون ريال یا انجام 180 تا 720 ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است .جزای نقدی

 پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ريال تا 10 میلیون ريال یا انجام 60 الی 180 دساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که محازات قانونی آنها تعزیر درجه 6 است .

5 – پرداخت  جزای نقدی تا یک میلیون ريال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است .

دادگاه می تواند با توجه بهوضه متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بند 1 تا 3 این متده به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد .

در رابطه با مجازات هایی که در آن کودکان و نوجوانان بزهکار باید به اریه خدمات اجتماعی رایگان بپردازند ، ساعتهای ارائه خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز  نخواهد بود .

مجازات جرایم حدی اطفال و نوجوانان در قانون مجازات  اسلامی جدید

 قانون جدید مجازات اسلامی که هنوز به اجرا در نیامده مقرر است هرگاه نا بالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص شود در صورتی که از 12 تا 15 سال قمریداشته باشد به یکی از اقدامات زیر محکوم می شود :

1-  اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.

2- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه  ماه تا یک سال در مورد جرایم تغیزی درجه یک تا پنج.

اما اگر بزهکار نابالغ کمتر از 12 تا 15 سال داشته باشد اقدامات زیر در مورد آن ها اتخاذ خواهد شد.

1- تسلیم به به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

2- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند.

3- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، بنابراین قانونگذار بین جرایم تعزیری با جرایم حدی و قصاص تفکیک قایل شده است. در جرایم حدی و قصاص، انعطاف که در رابطه با جرایم تعزیری در قانون پیش بینی وجود ندارد. البته پیش بینی ارفاق هایی که در بالا به آن اشاره کردیم نیز گام بزرگی در جمایت از متهمان کودک و نوجوان است. به نظر می رسد، این مواد با اندکی ابهام نوشته شده است که تفسیرهای مختلف حقوق دانان را به دنبال خواهد داشت ؛ از جمله این که تفکیکی میان دختران و پسران در سن بلوغ (15 سال) قائل نشده است.

در نظر گرفتن رشد و کمال بزهکاران نوجوان

علاوه بر این، در قانون جدید مجازات اسلامی مقرر شده است که در (جرایم موجب حد یا قصاص) هرگاه افراد بالغ کم تر از 18 سال، ماهیت جرم  انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش بینی شده در فصل اطفال و نوجوانان قانون جدید مجازات اسلامی محکوم خواهند شد که همراه با ارفاق هایی با توجه به شرایط سنی متهم است. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل از نظر پزشکی قانونی استفاده می کند. یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند آن را احراز می کند. به طور کلی، اگر این مقررات را شرایطی که در حال حاضر در رابطه با اطفال و نوجوانان وجود دارد مقایسه کنیم، باید افزایش قابل توجه حمایت ها از اطفال و نوجوانان بزهکار را بپذیریم.

ارتکاب جرایم مستوجب دیه توسط کودکان بزهکار

مجازات های پیش بینی شده برای جرایم تعزیری، حدود و قصاص اطفال و نوجوانان در قانون جدید مجازات اسلامی بررسی شد.  دیات، نوع دیگری از مجازات ها است که مورد بررسی قرار نگرفته است. دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین می شود. دیه تنها مجازاتی است که در آن برای کودکان و نوجوانانی که به سن بلوغ رسیده اند ارفاق هایی در نظر گرفته نشده است. در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی  دیگری است،  مقررات عام مربوط به دیه  رعایت می شود و دادگاه با توجه به این مقررات بدون توجه به سن بزهکار حکم به پرداخت دیه و خسارت را صادر می کند. البته قبل از 18 سال به جرایمی که مستوجب پرداخت دیه باشد. در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

 1,109 total views,  2 views today

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس، سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

73 نظر

 1. What’s up to all, the contents existing at this site
  are genuinely remarkable for people experience, well, keep up the good work fellows.

 2. It’s very trouble-free to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this
  paragraph at this web site.

 3. If you would like to take much from this paragraph then you
  have to apply such methods to your won webpage.

 4. Link exchange is nothing else except it is just placing the other person’s weblog
  link on your page at suitable place and other person will also do same in support of you.

 5. Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to make
  a superb article… but what can I say… I put things off
  a lot and never manage to get anything done.

 6. Howdy! I realize this is kind of off-topic but I had to ask.
  Does building a well-established blog such as yours require a lot of work?
  I am brand new to operating a blog however I do write in my journal daily.
  I’d like to start a blog so I can share my personal experience and feelings online.
  Please let me know if you have any kind of ideas or tips
  for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!

 7. This post is really a nice one it assists new net people, who are wishing for
  blogging.

 8. If some one desires to be updated with most up-to-date technologies then he must be pay
  a visit this site and be up to date everyday.

 9. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit
  and sources back to your website? My website is in the exact same area
  of interest as yours and my users would
  truly benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this ok with you. Appreciate it!

 10. Thanks for any other informative site. The place else may I am getting that type of info written in such a perfect means?
  I have a undertaking that I’m just now operating on, and I have been at the
  glance out for such information.

 11. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely helpful information specially the last part :
  ) I care for such information a lot. I was looking for this certain info for a very long time.

  Thank you and best of luck.

 12. I was curious if you ever considered changing the
  structure of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or
  two images. Maybe you could space it out better?

 13. Hey there, You have done a great job. I will certainly digg it and personally recommend
  to my friends. I am confident they’ll be benefited from
  this site.

 14. I enjoy reading a post that will make men and women think.
  Also, thanks for allowing me to comment!

 15. I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility issues?

  A couple of my blog audience have complained about my site not
  operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.

  Do you have any ideas to help fix this issue?

 16. I have read so many articles on the topic of the blogger lovers however this piece of writing is truly a good article,
  keep it up.

 17. I am sure this article has touched all the internet people, its really really nice article on building up new web site.

 18. Hi there! Do you know if they make any plugins to
  protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing
  everything I’ve worked hard on. Any tips? quest bars http://bitly.com/3jZgEA2 quest bars

 19. I’ll immediately clutch your rss as I can not find your e-mail subscription link or e-newsletter service.
  Do you have any? Please permit me realize in order that I
  could subscribe. Thanks. asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 20. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest
  thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries
  that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and
  defined out the whole thing without having side-effects , people can take
  a signal. Will probably be back to get more. Thanks cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 21. I do not know whether it’s just me or if perhaps
  everybody else experiencing issues with your blog. It appears like
  some of the text within your content are running off the
  screen. Can someone else please provide feedback and
  let me know if this is happening to them too? This might be a issue
  with my browser because I’ve had this happen before.
  Thanks scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 22. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this
  post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
  You’re incredible! Thanks! scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 23. This excellent website definitely has all the information and facts I wanted about this subject and didn’t know who to ask.
  quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*