شکوائیه ترک انفاق

با سلام و احترام به استحضار عالی میرساند

١- اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره ………………… . در مورخ …/…/……. در دفترخانه شماره ………………… شهرستان

………………….  با مشتکی عنه آقای ………………… عقد ازدواج دائم منعقد نموده ام.

۲-  ثمره زندگی مشترک در خلال مدت ذکر شده ………………… فرزند دختر/ پسر می باشد.

۳- مشتکی عنه از تاریخ  …/…/…….بدون دلیل شرعی و قانونی از پرداخت نفقه استنکاف نموده است. شایان ذکر است که علی رغم ارسال و ابلاغ اظهار نامه شماره ………………… مورخ  …/…/…….  نامبرده هیچ اقدام و ترتیبی جهت پرداخت نفقه انجام نداده است.

۴- درحال حاضر بنده دچار وضعیت نامناسبی به لحاظ اقتصادی هستم و مشتکی عنه هیچ توجهی به آن ندارد.

۵-  فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و ادله اینجانب شامل: ۱- تصویر مصدق عقدنامه شماره…………………  در مورخ …/…/…….  ۲ – استشهادیه ۳ – …………………  همچنین با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنه از مصادیق بارز ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام ترک انفاق مورد استدعاست. قبلاً از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.

۶ – همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …………………  ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تأمین خواسته را دارد.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید