فرمهای قضایی

نمونه دادخواست تقسیم ماترک متوفی

خواهان : …… ( نام و مشخصات فرد خواهان ) خوانده یا خواندگان : ………. ( نام و مشخصات بقیه وراث مثلا برادر ) خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای تقسیم ماترک متوفی ) دلایل و منضمات دادخواست : 1 – کپی مصدق گواهی انحصار وراثت  2 – فتوکپی مصدق شناسنامه 3 _ عنداللزوم تحقیق و معاینه ... بیشتر بخوانید »

نمونه اظهارنامه الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه

در موصوع اظهارنامه می نویسید: الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم با سلام، احتراما، همانطور كه مستحضريد: مطابق قولنامه مورخ …………………… ملك اينجانب واقع در ………………………… را خريداري نموده‌ و متعهد گرديده اید كه حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ امضاء ‌قولنامه براي تنظيم سند رسمي حاضر شويد؛ اما به موقع حاضرنشده‌ايد. ... بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

قرارداد اجاره ماده ۱ : طرفين قرارداد اجاره ۱-۱- موجر/ موجرين ……………… فرزند …………………….. به شماره ملی …………………………… صادره از ………………. متولد …………………… ساکن …………………………………………………………………………………………..۲-۱- مستأجر/ مستأجرين …………………. فرزند …………………….. به شماره ملی ……………………………. ساکن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره عبارتست از تمليک منافع يکباب …………………………………….. واقع ……………………………………………………… به آدرس ……………………………………………………………………………………………………………………………………. با حق استفاده برق / ... بیشتر بخوانید »

نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی

رياست محترم مجتمع قضايي“نام  شهرستان محل اقامت خوانده “ با سلام احتراماً به استحضار مي رساند : اينجانب‌ به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ……..،…………دانگ…………باب مغازه واقع در نشاني……..را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن نيز كلاً تأديه و پرداخت شده است. متأسفانه عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار ، متأسفانه خواندة مذكور از اجراي كامل مفاد قرارداد امتناع نموده ... بیشتر بخوانید »

نمونه داخواست رد دعوای واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه…… با سلام احتراما اینجانب …………………………………………. خواهان دعوای اصلی مطالبه وجه چک در خصوص جلسه رسیدگی مورخ …………….  در مقام ذکر ایرادات شکلی و ماهوی دعوای خواهان محترم مراتب زیر را به استحضار می رسانم : موکل به موجب …… فقره چک ، مبلغ از خواهان دعوای اعسارآقای …………………………(خوانده دعوای بدوی ) طلبکار بوده است که ... بیشتر بخوانید »

نمونه شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:اینجانب به استناد عقدنامه شماره …………در مورخ …………… در دفترخانه شماره …………. شهرستان …….. با مشتکی عنه عقد ازدواج دائم منعقد نموده است. در طول مدت ………… سال زندگی مشترک و ثمره آن تعداد …………… فرزند دختر/ پسر می باشد.متاسفانه همسر بنده چندین بار اقدام به ... بیشتر بخوانید »

نمونه اظهارنامه برای زوجه جهت تمکین

در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم سرکار خانمبا سلاممطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:احتراما، به استحضار می رساند:جنابعالی به استناد عقد نامه شماره …………… تنظيمی در دفتر خانه ازدواج شماره …………… شهرستان ………….. زوجه شرعی و قانونی اينجانب می‌باشيد. متأسفانه از تاريخ ………… الی ………… بدون داشتن دليل موجه ... بیشتر بخوانید »

نمونه اظهارنامه تقسیم ماترک

در موصوع اظهارنامه می نویسید: تقسیم ماترک در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم ………………..با سلامبا احترام همانطوری‌که مستحضرید:اینجانب ………………. وارث مرحوم …………… در ماترک مرحوم ……………. با عالیجنابان شریک بوده، با توجه به پرداخت دیون و واجبات مالی متوفی که پرداخت گردیده است، با ابلاغ این اظهارنامه به شما به مدت ده روز مهلت داده می‌شود به تقسیم ماترک اقدام ... بیشتر بخوانید »

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:1_ اینجانب به موجب اسناد و مدارک موجود از خوانده محترم آقا/خانم……………….. مبلغ…………….طلبکار هستم که با توجه به اینکه طی تماس های مکرر هیچ نتیجه ای برای بنده در بر نداشته است، دادخواستی به شماره……………….. به طرفیت خوانده به شماره کلاسه پرونده………… مطرح کردهام.2_ با ... بیشتر بخوانید »

نمونه اظهارنامه استرداد هدایای نامزدی

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:استرداد هدایای نامزدی در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید: مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانمبا سلاممطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:احتراماً، به استحضار می رساند:1) اینجانب در تاریخ ………….. به همراه خانواده جهت انجام امر خیر به خواستگاری شما آمدم که پس از گفت ... بیشتر بخوانید »