فرم قضایی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام

شرح دادخواست                                       ریاست محترم دادگاه

با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند:

 ۱- خوانده محترم آقای/ خانم………………… به موجب قولنامه عادی مورخ …./…../……….  که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد. سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل واقع در ………………… به اینجانب خواهان………………… فروخته است.

۲- اخیراً که قیمت منازل ترقی کرده با وجود مذاکرات مکرر، خوانده جهت تنظیم سند انتقال و دریافت مابقی ثمن معامله امتناع می نماید.

۳- چون طبق بند …… شرایط ضمن العقد خوانده ملتزم گردیده که در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و سند تنظیم نماید و هم اکنون از انجام این تعهد امتناع ورزیده، از دادگاه محترم اجبار نامبرده به وفای به شرط (الزام نامبرده) به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل مورد استدعا می باشد.  ۴ – بعلاوه، با توجه به اینکه ضمن عقد خارج لازم، خوانده متعهد شده چنانچه از معامله عدول نماید مبلغ …………………ریال به عنوان وجه التزام بدهد و هم اکنون از معامله عدول کرده است و مکلف به پرداخت وجه مزبور می باشد، لذا تقاضای مطالبه مبلغ ………………… ريال وجه التزام عدول از معامله مندرج در قولنامه را نیز دارم.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید