حالت های مهریه در طلاق قبل از نزدیکی چگونه است؟

سوال:

حالت های مهریه در طلاق قبل از نزدیکی چگونه است؟

پاسخ:

حق حبس

حق حبس عبارت است از اینکه زن می تواند مادامی که مهریه ی خود را دریافت نکرده از تمکین(نزدیکی کردن) خودداری کند.

ماده ۱۰۸۵ ق.م: زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، درصورتی که مهریه به صورت اقساط یا دریک مدت خاص به زن پرداخت شود، زن حق خودداری از تمکین ندارد .و اگر تسلیم کرد و در مدت زمان خاصی که قرار داشتند رسید؛ مثلا قرار گذاشتند که مهریه دو سال دیگر پرداخت بشود و در این مدت تمکین انجام شده است آیا می تواند از این تمکین خودداری بکند اما از آنجایی که ما می گوییم که چون قبلا این حق حبس را از خودش اسقاط کرده و الان شک می کنیم که آیا حق دارد مجددا این حق را احیا بکند، استصحاب می کنیم آن اسقاط حق را و حق ندارد از تمکین خودداری بکند.

حق حبس عوضین دو طرف معامله

دو نظر وجود دارد:

  • الف- طبق نظر عده ای از فقها در صورت تمایل هر دو طرف در حبس عوضی، باید مهر را به صورت امانت نزدیک شخص که مورد اعتماد  طرفین است قرار دهند تا بعد از تمکین زن بتواند مهر را از آن شخص امین دریافت کند.
  • ب – طبق نظر عده ای دیگر از فقها، حق حبس فقط برای زن است و مرد مکلف است در صورت درخواست مهریه از جانب زن قبل از تمکین آن را پرداخت کند.

بنابراین با توجه به این نظر حق حبس را برای مرد تقریبا منظور نکردند تا نیازی به این باشد که این مرد بتواند مهریه را حبس بکند، در مقابل امتناع زن.

نکات

حق حبس که باعث عدم تمکین زن می شود، موجب ناشزه بودن زن نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۵ ق.م: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفا وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .یعنی به عنوان نشوز تلقی نمی شود.

در صورت تمکین به اکراه از جانب زن قبل از دریافت مهریه، بعد از رفع اکراه می تواند هم چنان حق حبس را اعمال کند، در صورت اکراه شوهر قبل از تمکین و پرداخت مهریه حق استرداد مهریه را ندارد؛ چون مهریه از آن زن است و مالک آن هم شده است.

اگر مهر در نکاح به صورت مدت دار باشد و زن در این مدت از تمکین خودداری کند دیگر نمی تواند از حق حبس برای گرفتن مهریه استفاده کند؛ چون قبلا این حق امتناع را از خودش سلب کرده است.

در صورتی که قسمتی از مهر حال و قسمت دیگر مدت دار باشد، هر یک از این دو زمان دارای شرایط خاص خود خواهند بود.

نسبت به ان قسمت که حال است زن می تواند از ادا وظایف زوجه اش امتناع بکند تا اینکه دریافت بکند و اگر آن را دریافت کرده دیگر حق حبس او ساقط می شود، در صورتی که زن از حق حبس استفاده نکرد و خود را تسلیم مرد کرد ولی شوهر نتوانسته با او نزدیکی بکند؛ مثلا مریض بود یا شرایط دیگر . و بعد رفع مانع شد دیگر زن نمی تواند از حق حبس استفاده کند؛ چون وقتی که زن قبلا حاضر شد که تمکین کند این به منزله اینست که حق خودش را اسقاط کرده وقتی که اسقاط کرده مجددا نمی تواند آنرا مطالبه بکند

مهر در طلاق

مهریه عبارتند از:

  • الف – مهرالمثل
  • ب – مهر المسمی

مهر المسمی، مهریه ای است که مقدار آن در عقد تعیین شده باشد.

مهر المثل، مهریه ای است که مقدار آن مشخص نشده باشد و توسط کارشناس بررسی می شود.

مهر المسمی را در رابطه با طلاق در دو مبحث عنوان می کنیم یک مبحث طلاق قبل از دخول و قبل از نزدیکی و یک مبحث طلاق بعد از نزدیکی می باشد.

طلاق قبل از نزدیکی و حکم مهر

در صورتی که طلاق قبل از نزدیکی انجام گیرد، زن مالک نصف مهر خواهد شد، چنانچه مهریه زن به طور کامل پرداخت شده باشد و طلاق قبل از نزدیکی صورت گیرد، زن موظف است نصف مهریه را به مرد بازگرداند و چنانچه مرد مهریه را پرداخت نکرده باشد؛ چون مالک نصف شده است، پس باید فقط نصفش را به زن پرداخت بکند و زن مالک عین یا منفعت یا هرچه بعنوان مهر تعیین شده خواهد بود تا زمانی که طلاق محقق نشده است، زن مالک مهریه است و هر گونه تصرف و انتقالی را می تواند نسبت به آن انجام دهد.

اینکه می گوییم مرد می تواند مالک نصف مهر بشود پس از طلاق دادن قبل از نزدیکی آن مهریه ممکن است عین باشد، ممکن است منفعت باشد ممکن است عملی باشد یا کاری باشد که باید شوهر برای او انجام بدهد یک شخص دیگری انجام بدهد.

تصرف زن در مهریه خود قبل از نزدیکی رواست. ته باشد این را ما مقایسه بکنیم با بیع شرط. در بیع شرط اگر کسی کالایی را به کسی بفروشد به شرطی اینکه مثلا بعد از یک سال، بعد از دو سال ایشان حق داشته باشد که آن را از مالک با پرداخت قیمت معینی بخرد، اگر این هست که او را طلاق بدهد.

پس زن در صورتی می تواند تصرفاتی بکند که نزدیکی صورت گرفته باشد این را ما مقایسه بکنیم با بیع شرط. در بیع شرط اگر کسی کالایی را به کسی بفروشد به شرطی اینکه مثلا بعد از یک سال ، بعد از دو سال ایشان حق داشته باشد که آن را از مالک با پرداخت قیمت معینی بخرد، اگر چنین شرطی شده باشد در این فاصله خریدار حق همه نوع تصرفاتی را ندارد، یکی از اینها اینست که حق ندارد مال را به دیگری بفروشد، اینکه می گوییم مرد قبل از نزدیکی زنش را طلاق داد مالک نصف مهر می شود، این را نباید به این منزله تلقی بکنیم که مانند بیع شرط است؛ یعنی همچنان که مشتری در بیع شرط حق پاره ای از تصرفات من جمله انتقال را ندارد، در مورد مهر هم زن قبل از نزدیکی حق چنین تصرفاتی را ندارد این با آن قابل قیاس نیست برای اینکه زن به طور کل مالک شده و قبلا هم گفتیم که هر نوع تصرفی را می تواند در مال خودش بکند.

طلاق قبل از نزدیکی و حکم مهر

در صورتی که شوهر صغیر یا معسر باشد و ولی او برای وی همسری اختیار کند، در این حالت ولی موظف به پرداخت مهریه به زن خواهد بود و در صورت جدایی قبل از نزدیکی ،شوهر مالک نصف مهریه از طرف ولی خواهد شد.

هم چنین است در صورت تعهد شخصی به پرداخت مهریه ی زن، یعنی اگر زن و شوهر قبل از نزدیکی از یکدیگر جدا شوند، شوهر مالک نصف مهریه زن خواهد بود و متعهد موظف به پرداخت آن است.

حالت های مهریه در طلاق قبل از نزدیکی

مهریه ممکن است:

  1. منفعت
  2. کلی
  3. عملی

باشد.

در طلاق قبل از نزدیکی ممکن است:

  • مهر در زمان طلاق در ملکیت زن باشد:

کسی باغی را به عنوان مهر زن قرار داده و قبل از اینکه بخواهد با آن نزدیکی بکند او را طلاق بدهد و باغ هم وجود دارد اینجا می خواهیم بدانیم مالکیت مرد نسبت به نصف باغ چگونه است؟

  • مهر ممکن است عمل یا منفعت باشد:

زن فقط حق فسخ مهر را دارد؛ یعنی فقط می تواند مهریه معیوب را بگیرد و دیگر حق گرفتن ارش، مثل یا قیمت آن را ندارد.

ماده ۳۸۸ ق.م: (اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید).

در آنجا دیگر نگفتند، می تواند ارش بگیرد می تواند فقط معامله را فسخ بکند یا به همان ترتیبی که هست آنرا بپذیرد، در اینجا هم بگوییم که زن حق دارد که مالش را فقط مهریه اش را فسخ بکند، وقتی که فسخ کرد می شود نکاح بدون مهریه. نکاح بدون مهریه هم تبعات خاص خودش را دارد که مهرالمثل برای آن تعیین می شود.

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار

پاسخ سوالات شما https://129i.ir/?cat=1

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 و 09121900500 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند .

درصورت نیاز به دادخواست، شکواییه، لایحه می توانید مدارک خود را به شماره 09221900129 ارسال نمایید.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
https://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
https://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
https://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
https://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
https://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید