قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

مصوب ۱۳۶۲/۰۵/۲۷

ماده ۱. بمنظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و بدست آوردن آگاهیهای لازم از‌وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت‌ اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱. اطلاعات نظامی با حفظ هم آهنگی با وزارت اطلاعات بر عهده ارگانهای نظامی خواهد بود.

تبصره ۲. اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه بعهده ارگان تخصصی مربوط می‌باشد.

تبصره ۳. هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به ‌مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات‌ قرار دهند.

ماده ۲. بمنظور انجام مشورتهای لازم جهت هم آهنگی امور اجرائی اطلاعات، در حدود قانونی هر ارگان شورائی مرکب از اعضاء زیر تشکیل‌ می‌گردد:
۱ . وزیر اطلاعات.
۲ . دادستان کل کشور.
۳ . وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.
۴ . مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.
۵ . مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.
۶ . مسئول حفاظت اطلاعات ارتش.
۷ . مسئول واحد اطلاعات ارتش.
۸ . وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او.
۹ . مسئول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی.

ماده ۳. اطلاعات انتظامی بر عهده نیروهای انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب می‌باشد. حوزه مأموریت اطلاعاتی هر یک از‌نیروهای انتظامی طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزیر کشور میرسد و هماهنگی بین آنها بر عهده وزیر کشور می‌باشد.

ماده ۴. کلیه امور اجرائی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره ۱. وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد.

تبصره ۲. ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات بدست می‌آورند بلافاصله بوزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.

ماده ۵. سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا ‌اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسائی ضد انقلاب را داشته ‌و این وزارتخانه را کمک می‌کند.

ماده ۶. واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:
۱ . اطلاعات نظامی.
۲ . گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات بعنوان ضابط قوه قضائیه.
۳ . تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات.

ماده ۷. حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با‌ وزارت اطلاعات انجام میشود.
مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک‌نصب می‌گردد عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک انجام میشود.

تبصره ۱. کلیه افرادی که در این سازمان خدمت مینمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک ارتش بوسیله رئیس سازمان حفاظت‌ اطلاعات ارتش نصب و عزل میگردند.

تبصره ۲. افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود میباشند.

ماده ۸. حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام‌ میشود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می‌گردد. عزل‌ وی نیز با تأیید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام میشود.

تبصره ۱. کلیه افرادی که در این سازمان خدمت مینمایند پس از تأیید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران بوسیله رئیس سازمان حفاظت‌ اطلاعات سپاه نصب و عزل میگردند.

تبصره ۲. افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود میباشند.

ماده ۹. حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام میشود. مسئول این سازمان بوسیله وزیر‌کشور نصب و عزل می‌گردد. این سازمان در هر یک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیرو خواهد داشت.

تبصره ۱. کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت مینمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک در شهربانی و ژاندارمری ‌و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل میگردند.

تبصره ۲. افراد حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود میباشند.

ماده ۱۰. شرح وظایف وزارت اطلاعات:

‌الف. کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.

ب. کشف توطئه‌ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری‌اسلامی ایران.

ج. حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.

‌د. آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آنها.

تبصره. هر یک از ارگانها و نهادها، مسؤول حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم خود میباشند.

هـ. ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.

‌و. همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهائیکه حائز صلاحیت لازم باشند.

تبصره. تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی بعهده هیئت وزیران که بریاست رئیس‌ جمهور تشکیل شود خواهد بود.

ماده ۱۱. خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید بتصویب هیئت وزیران که با حضور رئیس جمهور تشکیل میشود برسد.

ماده ۱۲. هیچیک از کارکنان این وزارتخانه و سازمانهای حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه سیاسی ‌باشند.

ماده ۱۳. دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه و‌جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۱۴. کلیه نهادها و ارگانها موظفند همکاریهای لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی بمنظور‌تسهیل در انجام مسئولیتهای وزارت اطلاعات معمول دارند.

تبصره. آئین‌نامه اجرائی این ماده بوسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگانها و نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و بتصویب‌هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵. بودجه وزارت اطلاعات همه ‌ساله به وسیله این وزارتخانه برآورد شده و در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌گردد.

تبصره ۱. اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص ‌یافته و به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد.

تبصره ۲. اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آئیننامه‌ایست که بوسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و‌دارائی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶. اعتبارات لازم جهت تأسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ و ۱۰۲۰۰۱ قانون بودجه در سال جاری تأمین خواهد‌شد.

تبصره ۱. تأمین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتی‌المقدور از طریق انتقال کارکنان ذیصلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها و‌ارگانهاست انجام خواهد گرفت.

تبصره ۲. بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگانها ، نهادهائی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول ‌نگردیده و یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگیرد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۳به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید