آیا امامت جماعت بانوان جایز است؟

از مراجع تقلید در این مورد چهار نظر وجود دارد:

نظر {۱}

برخی از مراجع عظام بنابراحتیاط، جایز نمی دانند، مانند:

آیةالله العظمی امام خمینی:

احتياط واجب آن است كه امام زن، مرد باشد.

آیةالله العظمی گلپايگاني:

در غيرنماز ميّت احتياط لازم آن است كه زن امامت نكند هرچند مأموم زن باشد.

آیةالله العظمی فاضل لنکرانی:

امام جماعت بايد مرد باشد حتي براي زنان، بنابراحتياط واجب.

نظر {۲}

برخی از مراجع عظام مکروه می دانند، مانند:

آیةالله العظمی صافی گلپايگاني:

در غير نماز ميّت امامت زن بر زنها كراهت دارد.

نظر {۳}

برخی از مراجع عظام مستحب میدانند امام جماعت زن مرد باشد، مانند:

آیةالله العظمی شبیری زنجانی:

بنابر احتياط مستحبّ، زن، متصدّی امامت جماعت زنان نشود. {استفتائات}

آیةالله العظمی سبحانی:

احتياط مستحب آن است كه امام زن مرد باشد.

نظر {۴}

برخی از مراجع عظام امام جماعت زن برای زن را صحیح و جایز می دانند، مانند:

آیات عظام: خوئی، سیستانی، تبریزی، وحیدخراسانی:

فلاتصحّ إمامةالمرأة إلّا للمرأة.(امامت زنان جز برای زنان صحیح نیست) {منهاج الصالحین}

آیةالله العظمی امام خامنه ای:

امامت زن در نماز جمات فقط برای زنان جایز است.

آیات عظام: اراکی، نوری همدانی:

یجوز إمامةالمرأة لمثلها. (امامت زن برای زن جایز است). {العروة الوثقی}

آیةالله العظمی بهجت:

لابأس بإمامةالمرأة لمثلها. (امامت زن برای زن مانعی نیست). {وسیلةالنجاة}

آیات عظام: مكارم شیرازی، جوادی آملی:

امامت زن براي زن مانعي ندارد.

آیةالله العظمی مظاهری:  

امامت زن برای زن ها  اشکال ندارد.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید