دادخواست اعسار از پرداخت نفقه

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند:

۱-اینجانب به استناد تصویر عقدنامه شماره ……………………. مورخ……/…../……….دفترخانه شماره……………………. شهرستان……………………. با خوانده عقد ازدواج دائمی منعقد کرده ایم.شایان عرض است که هیچ گاه با خوانده تشکیل خانواده نداده و زندگی مشترک نداشته ایم.اکنون نیز در حال جدایی هستیم.

۲-خوانده وفق دادنامه شماره ……………………. صادره از شعبه ……………………. دادگاه عمومی شهرستان…………………….  نسبت به اخذ رأی محکوم اینجانب به پرداخت نفقه اقدام کرده است؛ولی به جهت مشکلات متعدد از جمله بیکاری و عدم تمکن مالی خود و خانواده ام،در حال حاضر توان تأدیه نفقه مقرر را ندارم. فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد۱۰،۳و۱۱قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب و تقسیط مبلغ نفقه مبنی بر شرایط مالی بنده مورد استدعاست.عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز جهت اثبات اعسار خود نیز استناد می نماید.

تهیه و تنظیم : دکتر حشمدار

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید