نمونه دادخواست تقسیم ماترک متوفی

خواهان : …… ( نام و مشخصات فرد خواهان )

خوانده یا خواندگان : ………. ( نام و مشخصات بقیه وراث مثلا برادر )

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای تقسیم ماترک متوفی )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – کپی مصدق گواهی انحصار وراثت  2 – فتوکپی مصدق شناسنامه 3 _ عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی 4 – تحریر ماترک

شرح دادخواست : 
سلام با احترام به استحضار می رساند : 
مرحوم … پدر اینجانب … ( خواهان ) در تاریخ …. به رحمت ایزدی پیوست و آن مرحوم سه دختر وسه پسر دارد . خواندگان دعوی که پسران آن مرحوم و برادران اینجانب می باشد ، تمام اموال و ماترک را متصرف بوده و حاضر به تقسیم ماترک و دادن حق سایر وراث نیست . لذا نظر به مراتب یاد شده ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم ماترک مرحوم پدرم را دارم .

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید