نمونه داخواست رد دعوای واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه……

با سلام

احتراما اینجانب …………………………………………. خواهان دعوای اصلی مطالبه وجه چک در خصوص جلسه رسیدگی مورخ …………….  در مقام ذکر ایرادات شکلی و ماهوی دعوای خواهان محترم مراتب زیر را به استحضار می رسانم :

موکل به موجب …… فقره چک ، مبلغ از خواهان دعوای اعسارآقای …………………………(خوانده دعوای بدوی ) طلبکار بوده است که پس از رسیدگی در این شعبه، حکم محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبالغ چک ها و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها بموجب دادنامه شماره صادر گردید.(پیوست شماره 1)

خواهان محترم پس از صدور رای محکومیت، اقدام به تجدید نظر خواهی و همزمان اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی نمود که بموجب دادنامه ……………………………………………. به جهت عدم احراز اعسار ایشان، حکم به بطلان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی علیه ایشان صادر شد . ( پیوست شماره2)

متاسفانه خواهان محترم پس از طی تمام مراحل ممکن جهت اطاله رسیدگی و طولانی تر نمودن پروسه پرونده و احقاق حق اینجانب ، بدون مجوز قانونی در عجیب با تصور اینکه می تواند دعوای اعسار از هزینه دادرسی را بارها طرح نماید و به این صورت تا هر زمان که میخواهد قطعیت رای را به تاخیر اندازد، مجددا دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را طرح نموده است.

متاسفانه خواهان محترم اقدام به طرح دعوای اعسار از محکوم به نموده است که باز نه تنها شرایط شکلی دعوا رعایت نشده است و به عنوان تکلیف قانونی “البینه علی المدعی” دلیلی بر اعسار ارائه نشده است بلکه مدارک بر ملائت نامبرده حکایت دارند. بدین شرح که: 

اول اینکه: خواهان در دادخواست تقدیمی رعایت مسائل شکلی مندرج در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی را ننموده است و صورت کامل کلیه اموال خویش اعم از منقول و غیر منقول را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارد به همراه مشخصت دقیق حساب های مذکور از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را ضمیمه دادخواست ننموده است.

دوم: به حکایت ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شهود باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار ، به این امر تصریح کنند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. حال آن که استشهادیه پیوست چنین شرایطی را ندارد و منشا تحصیل علم و اطلاع شهود ذکر نشده است. در نتیجه دادخواست تقدیمی از این حیث نیز محل ایراد بوده و دعوای مطروحه به کیفیت حاضر فاقد وجاهت قانونی و غیرمسموع می باشد.

سوم: با مراجعه موکل به بانک های مختلف و استعلام از گردش حساب خوهان مشخص گردید که تعدادی از حساب های ایشان در بانک …………………………. فعال بوده و حتی از تاریخ صدور چک تا کنون گردش مالی بالای  ……………………. میلیون تومان داشته است. و ایشان وجوه و درآمدهای خویش را به حساب اقوام خویش انتقال داده و اموال را به نام ایشان خریداری می نماید تا از ادای دیون خود طفره رود.

چهارم: قدر مسلم این که خواهان در سال گذشته   ……  میلیون تومان به صورت چکی از اینجانب  مال خریداری نموده و به فروش رسانده است و چند برابر سود برده است و حداقل به همان میزان ملائت یافته بود که تردید ناپذیر می باشد. در حال حاضر حتی با تردید در ملائت ایشان از آن جا که مستندا به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:” در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است..” و نیز مطابق تبصره ماده 6 این قانون:”اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است” لذا از آن جایی که خواهان محترم اعسار دلیل بر زوال ملائت خویش بعد از آن تاریخ ارائه ننموده است بنا به قاعده استصحاب و مواد مذکور، قطعا ملائت ایشان مستصحب خواهد بود. قاضی محترم توجه دارند در این وانفسای بحران اقتصادی که تجاوز به حقوق اشخاص قبح خود را از دست داده است متاسفانه اشخاصی مثل خوهان نیز به دنبال سواستفاده از این وضعیت می باشند. و اینک پس از حدود ……سال که از بردن مال موکل سپری شده است و بهای کالاهای دریافتی چند برابر شده است خواهان محترم حتی حاضر نیست بهای روز اول آن را بپردازند. و تاسف بار تر این که این قبیل اشخاص سعی دارند که از طریق مراجع محترم قضایی به اقدامات غیرقانونی خویش جامه ی عدل و داد بپوشانند و از حمایت قانونی برای سواستفاده های خود برخوردار شوند.

علی ای حال نظر به مراتب معروضه و خصوصا واهی بودن دعوای خواهان و ملائت وی و عدم اعتبار شهادت شهود و این که ادعای اعسار ایشان از پرداخت هزینه دادرسی چیزی جز تلاش برای اطاله رسیدگی نمی تواند باشد و ایشان سعی دارد با توسل به هر طریق ممکن از پرداخت مطالبات قانونی اینجانب استنکاف نماید، رد دعوای واهی نامبرده از محضر عالی مورد تقاضاست.

با تشکر و تجدید احترام

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار

پاسخ سوالات شما https://129i.ir/?cat=1

نمونه شکوائیه و دادخواست https://129i.ir/?cat=3

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.


درصورت نیاز به تنظیم لایحه ، شکوائیه و دادخواست مدارک خود را به واتساپ 09121900500 ارسال نمایید.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید