قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

مصوب ۱۳۶۷/۳۰/۱۱

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۵

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند قبل از‌آزمون ورودی تمامی مقاطع تحصیلی و بورس و اعزام، هر کدام به تناسب برای رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که حداقل شش ماه متوالی و یا‌متناوب در مناطق عملیاتی در زمان جنگ داوطلبانه خدمت کرده‌اند و از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی گردند، کلاس‌های تقویتی تشکیل‌دهند و کمبود آموزشی آنان را جبران نمایند. (اصلاحی ۱۳۷۵/۷/۱۵)

تبصره ۱- تشخیص مناطق عملیاتی قبل از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ به عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. (اصلاحی ۱۳۷۵/۷/۱۵)

تبصره ۲ – در صورتیکه امکانات و نیروی انسانی وزارتخانه‌های فوق‌الذکر برای آموزش کلیه رزمندگان مشمول این ماده کافی نباشد، وزارتخانه‌های‌مذکور باید طی برنامه زمان‌بندی شده و با رعایت اولویت نسبت به رزمندگانی که مدت بیشتری در مناطق عملیاتی خدمت کرده‌اند و یا مجروح‌گردیده‌اند، کلاس‌های تقویتی را تشکیل دهند.

ماده ۲ – وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه سازمان‌هائیکه شمول این قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است، موظفند ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجوی خود را به واجدین شرایط موضوع این قانون تخصیص دهند.

تبصره ۱ – واجدین شرایط موضوع این قانون پس از فراغت از تحصیل در مقطع اولیه در صورتی که بیش از ۶ ماه خدمت داوطلبانه بسیجی در مناطق‌عملیاتی داشته باشند به ازاء هر ۶ ماه کامل خدمت اضافی حداکثر دو بار با استفاده از سهمیه مذکور در یک مقطع بالاتر شرکت نماید.سهمیه مشمولین این قانون در مورد رشته‌های بالاتر از لیسانس «‌کارشناسی ارشد و دکترا» ۲۰ درصد خواهد بود.

تبصره ۲ – دانشگاه آزاد اسلامی نیز موظف است مانند دانشگاههای دولتی ۴۰ درصد پذیرفته‌شدگان را از رزمندگان و ایثارگران « جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد» ‌بپذیرد.

تبصره ۳ – فرزندان شهدا، مفقودین، اسرا و جانبازان بالای پنجاه درصد و همسران آنها می‌توانند با معرفی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان و‌ بنیاد جانبازان و مستضعفان از مزایای این قانون استفاده نمایند. هر جانباز می‌تواند فقط یکبار برای همسرش از امتیاز فوق استفاده نماید. همچنین در‌صورتی که همسران جانبازان خواسته باشند از کلاسهای تقویتی موضوع ماده (۱) قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب ‌بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استفاده نمایند، موظفند هزینه آنرا پرداخت کنند. (اصلاحی ۱۳۷۳/۵/۹)

میزان هزینه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به تصویب وزراء مربوطه برسد.

تبصره ۴ – دانشجویانی که از قانون سهمیه رزمندگان دانشگاهها استفاده می‌کنند باید ارتباط خود را بعنوان بسیجی فعال با نیروی مقاومت بسیج سپاه‌ادامه دهند.

تبصره ۵ – در صورت نبودن افراد واجد شرایط موضوع این قانون، سهمیه آنان به دیگر داوطلبان واگذارمیشود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۹/۱۱)

ماده ۳ – هزینه اجرایی این قانون در سال مالی ۱۳۶۷ از محل بودجه‌های دفاعی تأمین و در سال‌های بعد در اعتبارات وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ردیف مستقلی منظور میشود.

ماده ۴ – آئیننامه تعیین حد نصاب قبولی و جداول امتیازات لازم در تمامی مقاطع تحصیلی حداکثر ظرف مدت یکماه از تصویب این قانون‌توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌و جهاد سازندگی تهیه و بتصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۵ – مسوولیت اجرایی این قانون در مورد کلیه رشته‌هائیکه آزمون آن توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا دیگر مؤسسات برگزار میشود به‌استثنای رشته‌های گروه پزشکی که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بعهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی میباشد.

‌وزارتخانه‌های مسوول و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند هرساله و نیز در پایان دوره هر مقطع گزارش کار خود را به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای‌اسلامی ارائه دهند.

ماده ۶ – دولت موظف است موجبات تحصیلات دانشگاهی آزادگانی را که دیپلم کامل متوسطه ارائه نمایند به ترتیب طول مدت اسارت پس از طی‌دوره‌های آموزشی برای تقویت بنیه علمی از طریق آزمون جداگانه ‌مخصوص آزادگان فراهم نماید.
‌کلیه هزینه‌های اجرایی اعم از تقویت بنیه علمی و امور رفاهی در سال جاری به عهده ستاد آزادگان بوده و برای سالهای بعد اعتبارات لازم در قانون‌بودجه هر سال پیش‌بینی خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۶۹/۹/۵)

مفاد ماده ۵ قانون مذکور شامل این ماده نیز می‌شود:

تبصره ۱ – مسئولیت تقویت بنیه علمی آزادگان با هماهنگی ستاد مربوطه به عهده وزارت آموزش و پرورش است.

تبصره ۲ – آیین‌نامه اجرایی ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و ستاد آزادگان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

‌تبصره  الحاقی مصوب ۱۳۷۷/۷/۱۵ آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح که حداقل ۶ ماه پیوسته یا ۹ ماه ناپیوسته علاوه بر میزان موظفی شرکت در‌عملیات بصورت داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشته‌اند با تایید بالاترین مقام هریک از سازمانهای نیروهای مسلح (‌حسب مورد توسط‌ارتش ، سپاه، نیروی انتظامی ، ستاد کل نیروهای مسلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته و تابعه) می‌توانند از مزایای این‌قانون استفاده نمایند.

‌تعیین مدت حضور داوطلبانه پرسنل با توجه به مقررات داخلی نیروهای مسلح و ضوابط اعزام به مأموریتها و تعیین خطوط مقدم جبهه براساس‌دستورالعملی می‌باشد که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور تدوین و به تصویب‌ فرماندهی کل نیروهای مسلح می‌رسد.

‌آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد و ستاد فرماندهی کل قوا موظف است‌حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون فهرست اسامی واجدین شرایط این ماده واحده را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال دارد.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید