شکوائیه پیش فروش ساختمان بدوت تنظیم سند رسمی

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:

 ۱- اینجانب ………………….  در تاریخ …/…/…….. همراه با مشتکی عنه …………………. نسبت به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اقدام کرده ام.

۲- در تاریخ فوق مشتکی عنه به موجب سند عادی متعهد شد که تا تاریخ…/…/……..  یک دستگاه آپارتمان  به مساحت …………………. متر مربع به مبلغ …………………. ریال با تمام امکانات بسازد و به اینجانب تحویل بدهد. طبق بند…………………. سند عادی فوق مقررگشت، مشتکی عنه در تاریخ …/…/…….. در دفتر اسناد رسمی شماره ………………….  حاضر شود و اقدام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان مذکور نماید و در صورت تاخیر در حضور مبلغ …………………. به عنوان جریمه معین شد.

٣- مشتكى عنه بعد از گذشت …………………. روز از تاریخ معین شده، اقدامی جهت تنظیم سند رسمی نکرده است.

۴- لذا با عنایت به مراتب و با توجه به ادله اینجانب: ۱ – شهادت شهود. ۲ – ………………….  ٣- …………………. و همچنین با توجه به اینکه عمل ارتکابی مشتکی عنه مصداق بارز ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان می باشد، تقاضای تعقیب رسیدگی و مجازات ایشان را دارد.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید