آئین نامه تخلفات وکلاء

نوع تخلف انتظامي
مجازات انتظامي
مستند قانوني
تخلف از قسم
ممنوعيت از وكالت از 3 ماه تا 3 سال (درجه 5)
بند3 م81. نظامنامه وكالت 1316
اخذ پروانه بدون وجود شرايط قانوني و يا از دست دادن شرايط قانوني پس از اخذ پروانه
ممنوعيت از وكالت از 3 ماه تا 3 سال (درجه 5)
بند1 م82. همان آيين نامه
ادعاي خلاف واقع در مورد
عذر موجه
ممنوعيت از وكالت از 3 ماه تا 3 سال (درجه 5)
بند4م82. همان آيين‌نامه
عدم تنظيم وكالتنامه در فرم مخصوص
3 ماه انفصال از خدمت و در صورت تكرار محروميت از وكالت
م 63 نظامنامه وكالت 1316
عدم تحويل نسخه‌اي از وكالتنامه يا ساير اوراق به موكل
به تشخيص هيات اجرايي
ماده 32 قانون وكالت 1315
عدم ارائه رسيد اخذ در تبادل اصل سند يا رونوشت مصدق
به تشخيص هيات اجرايي
ماده 6 قانون وكالت 1316
نداشتن دفاتر ثبت- رسيد اسناد موكلين، درآمد و هزينه
به تشخيص هيات اجرايي
ماده 55 نظامنامه 1316
مفتوح نبودن دفتر وكالت براي 4 ساعت در هر روز
به تشخيص هيات اجرايي
بند2 ماده 64 همان نظامنامه
گرفتن هر نوع قرارداد يا سندبجاي قرارداد وكالت كه در اوراق مخصوص چاپ شده است
مجازات انتظامي بالاتر از درجه 5 (محروميت موقت يا دائم از وكالت)
ماده 78 همان نظامنامه
شركت در مدعي به، بنام شخص
مجازات درجه 5
ماده 80 همان نظامنامه
انتقال قرارداد وكالت در صورت عدم خاتمه و بدون رضايت موكل
مجازات انتظامي درجه 4 به بالا
ماده 79 همان نظامنامه
خروج از حدود صلاحيت نسبي (پايه2و1)
به تشخيص هيات اجرايي
ماده2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187
عدم رعايت شئونات و ظواهر اسلامي (عدم رعايت حجاب، آرايش زننده و غيره)
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187
جلوگيري از صلح و سازش نسبت به موكل خودش
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187
تباني به ضرر موكل خود
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187
اخذ هر گونه وجهي مازاد بر حق‌الوكاله (در صورت وكالت حق گرفتن حق‌المشاوره ندارد)
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187
فريب دادن موكل و اميدواركردن او به حاكميت وي در دعوي (ايجاد اميدواري براي موكل مبني بر حاكميت وي در محكمه)
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187
عدم اهتمام به انجام حداكثر تلاش در بهبود شرايط موكل معاضدتي
توبيخ با درج در روزنامه رسمي (درجه3)
بند2 م 78. همان آيين‌نامه
عدم ترجيح دادن جنايي بر ساير محاكم و عدم ترجيح در حضور به محكمه‌اي وقت رسيدگي زودتر ابلاغ شده در صورتيكه جمع اوقات ممكن نباشد
توبيخ با درج در روزنامه رسمي (درجه3)
بند1م 78. آيين‌نامه. لايحه قانون استقلال كانون وكلا مصوب 1334
عدم ارائه رسيد در صورت دريافت اوراق مركز يا ادعانامه يا حكم دادگاه پس از قبول و رويت
توبيخ با درج در روزنامه رسمي (درجه3)
بند3م79. همان آيين‌نامه
تجاهر به استعمال مسكرات و مواد مخدر يا مراوده در اماكن فساد

بند1م79. همان آيين‌نامه
عدم ارائه رسيد در صورت دريافت وجوهي از موكل
توبيخ با درج در روزنامه رسمي (درجه3) يا تنزل درجه (3 يا 4)
بند2م79. همان آيين‌نامه
ثبت وكالت قبل از تمديد پروانه يا تجديد تمبر
توبيخ با درج در روزنامه رسمي (درجه3) يا تنزل درجه (3 يا 4)
بند3م79. همان آيين‌نامه
عدم حضور در محكمه بدون عذر موجه كه به واسطه آن كار دادگاه به تاخير افتد
توبيخ با درج در روزنامه رسمي (درجه3) يا تنزل درجه (3 يا 4)
بند4م79. همان آيين‌نامه
اشتغال بكار منافي با شغل وكالت (پس از تذكر) ارتكاب اعمال و رفتار منافي شئون وكالت
تنزل درجه (درجه4)
بند1م80. همان آيين‌نامه
معرفي خود به وسيله اوراق يا تابلو كه درجه خود را بالاتر از پايه پروانه معرفي كند
تنزل درجه (درجه4)
بند2م80. همان آيين‌نامه
تحصيل وكالت با استفاده از وسايل فريبنده
تنزل درجه (درجه4)
بند3م80. همان آيين‌نامه
اخذ مبالغ مازاد بر تعرفه (سند –وجه يا مال)
تنزل درجه (درجه4)
بند4م80. همان آيين‌نامه
عدم اطلاع استعفاي خود به موكل و دادگاه يا تاخير در اعلام استعفا در صورتيكه به ضرر موكل باشد
تنزل درجه (درجه4)
بند5م80. همان آيين‌نامه
عدم ابلاغ حكم يا قرار دادگاه به موكل يا عدم اعلام اطلاعي كه لازم است موكل اقدامي نمايد كه به ضرر موكل باشد
تنزل درجه (درجه4)
بند6م80. همان آيين‌نامه
وكالت در موضوعاتي كه قبلا به عنوان داور يا قاضي در آن اعلام عقيده كتبي كرده است
تنزل درجه (درجه4)
بند7م80. همان آيين‌نامه
قبول وكالت عليه موسسات و ادارات دولتي كه سمت وكيل يا مشاور حقوقي آن را داشته است
تنزل درجه (درجه4)
بند8م80. همان آيين‌نامه
اطاله دادرسي با وسيله خدعه‌آميز مثل رد دادرس يا داور يا استعفا از وكالت و قبول مجدد آن
تنزل درجه (درجه4)
بند9م80. همان آيين‌نامه
عدم رعايت احترام دادگاه، مقامات رسمي، وكلاء، اصحاب دعوا و ساير اشخاص
تنزل درجه (درجه4)
بند10م80. همان آيين‌نامه
قبول وكالت به نام ديگري و در باطن براي خود (وكالت صوري)
ممنوعيت از وكالت از 3 ماه تا 3سال (درجه 5)
بند1م81. همان آيين‌نامه
قبول وكالت به نام ديگري و در باطن براي خود (وكالت صوري)
ممنوعيت از وكالت از 3 ماه تا 3 سال (درجه 5)
بند2 م81. همان آيين‌نامه
افشاي اسرار موكل كه بوسيله وكالت از آن مطلع شده است
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
پرداخت هر گونه مال اعم از وجوه نقدي و غيرنقدي به كارمندان، قطعات دادگستري و ساير ادارات و سازمانهاي عمومي و غيره
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
ايجاد هر گونه ارتباط به منظور تباني با قضات و كارمندان دادگستري و مراجع ذيربط ديگر
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
هر گونه تلاش عالمانه و عامدانه براي تضييع حق
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
خروج از حدود موضوع وكالت (الزام به تفهيم موضوع و حدود وكالت به موكل)
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
تبليغات خلاف‌شان وكيل با مشاور حقوقي
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
ضعف اطلاعات علمي كه منجر به محكوميت موكل در دعوا يا اطاله دادرسي شود
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
استفاده از نماينده يا اجير گرفتن در امر وكالت در نزد حاكم جهت دفاع
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
هر گونه سوء استفاده از عنوان وكيل يا مشاور حقوقي
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
وكالت به غير، اعم از وكيل دادگستري يا غير وكيل در صورت نداشتن حق توكيل غير برابر ضوابط
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
اختلال در نظم دادگاه
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
عدم همكاري لازم با مركز و هيات اجرايي
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
عدم شركت در برنامه‌هاي اعلام شده از طرف هيات و مركز و غيبت غير موجه
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
عدم توجه به موارد مذكور در قانون آيين دادرسي مدني بين مشاور حقوقي و قضات
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
هر گونه تهديد و تطميع و اعمال زور بر عليه موكل
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
اخذ هر گونه وجهي مازاد بر حق‌الوكاله (در صورت وكالت حق گرفتن حق‌المشاوره ندارد)
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
انجام اعمال يا اقاريري كه ضرر آن مستقيما متوجه موكل باشد
به تشخيص هيات اجرايي
تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجراي ماده 187
تقدم دادخواست ناقص از حيث تمبر (تكليف وكيل)
به تشخيص هيات اجرايي
بند4 ماده 64 نظامنامه وكالت 1316
خروج از حدود صلاحيت محلي از حيث داير كردن دفتر يا موسسه حقوقي و داير كردن شعب فرعي و تمركز فعاليت در غير مؤسسه
ابطال پروانه و تعطيلي مؤسسه
ماده 22 و 23 آيين‌نامه اجرايي ماده 187

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید