در چه مواردی زن میتوان همسر خود را ممنوع الخروج نماید؟

سوال:
در چه مواردی زن میتوان همسر خود را ممنوع الخروج نماید؟

پاسخ:

در مواردی که مرد بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند یا زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی همسرش منصرف شود.

و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر کنند، اداره ثبت از ممنوع‌الخروجی مرد رفع اثر می‌کند.

شرایط شغلی مرد چه تاثیری در ممنوع‌الخروج شدن او دارد؟

در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند.

در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال ۸۰ صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود.

با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبکاران وضع شده بدهکارانی که با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور هستند و به لحاظ خروج آنها تامین طلب بستانکار غیرممکن می‌گردد؛ ممنوع‌الخروج می‌شوند.

زن می‌تواند برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه یا اجرای ثبت نسبت به ممنوع الخروجی شوهرش اقدام نماید.

در ادامه به بررسی ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه توسط این دو ارگان می‌پردازیم:

 • ممنوع الخروجی بابت مهریه از طریق دادگاه:

به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در دعاوی حقوقی از جمله مطالبه مهریه، پس از صدور رای محکومیت مهریه و نپرداختن آن و یا تقسیط نشدن مهریه توسط زوج، محکوم له (زوجه) می‌تواند از دادگاه صادر کننده رای تقاضای صدور قرار ممنوع الخروج کردن زوج را نماید.

دادگاه تکلیف به پذیرش آن دارد، مگر اینکه مهریه پرداخت شود یا اعسار زوج برای پرداخت مهریه پذیرفته شود.

طبق قانون، در صورتی که برخی از مردان به دلیل ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، حکم تقسیط مهریه را دریافت کرده اند، باید در نظر داشته باشند که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.

همچنین با توجه به قانون گذرنامه که به طور کلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار صادر کرده است، تا زمانی که از طرف مرد بدهی پرداخت نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع کرد، حتی اگر سال‌های زیادی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

منظور از اعسار زوج این است که وی توانایی پرداخت مهریه همسر خود را به صورت یکجا ندارد.

اگر مرد معسر نباشد و توانایی مالی کافی برای پرداخت مهریه را به صورت یکجا داشته باشد، قطعا زن حق ممنوع الخروج کردن او را دارد.

حتی اگر مرد برای پرداخت مهریه به صورت یکجا ناتوان باشد و معسر بودن خود را شخصا به دادگاه اثبات نماید، باز هم ممنوع الخروج بودن او رفع نمی‌شود.

یکی از مشکلاتی که این اداره همواره با آن مواجه است درخواست بدهکارانی است که به لحاظ اخذ حکم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند در حالی که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.

به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود.

چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود، نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود.

در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.

نحوه صدور قرار‌های تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستور‌ها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

 • ممنوع الخروجی مهریه از طریق اجرای اسناد رسمی:

زوجه می‌تواند برای وصول مهریه خود به دفترخانه رسمی ازدواج مراجعه نموده و با اقدام برای صدور اجراییه و پس از ابلاغ شدن آن به زوج، اموال منقول و غیر منقول او را برای وصول مهریه خود، بازداشت نماید.

گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع الخروج شدن او را بنماید تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود.

لازم به ذکر است که حتی در صورت شناسایی اموال زوج از طرف زوجه و بازداشت آن‌ها در قبال طلب خود، چنانچه آن اموال پاسخگوی تمام طلبش نباشد، می‌تواند برای تامین باقیمانده طلب خود نیز تقاضای ممنوع الخروجی مرد را داشته باشد.

در این صورت زوجه باید به دفتر ازدواجی که در عقد نامه قید شده و نکاح را ثبت کرده مراجعه نماید و تقاضای صدور اجرائیه کند، پس از صدور اجرائیه به اداره اجرای ثبت اسناد مراجعه می‌شود که آنجا هم می‌توان اموال زوج را توقیف کرد و هم او را ممنوع الخروج کرد.

شایان ذکر است در سه حالت اداره ثبت می‌تواند ممنوع الخروجی مرد را رفع می‌کند:

 1. مواردی که مرد مهریه را پرداخت کند.
 2. زن از تقاضای ممنوع الخروجی مرد منصرف شود.
 3. دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر کنند.

با توجه به این که در بسیاری از موارد مردان بدهکار به این اداره مراجعه و پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارد، اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه را ندارد و در رفع ممنوع‌الخروجی مقید به انجام یکی از سه موردی است که گفته شد.

هر چند به نظر قبول وثیقه مناسب با میزان دین و رفع ممنوع‌الخروجی بدون اشکال است و حقی از بستانکار ضایع نمی‌شود.

این مقدار پول باید به صورت یکجا پرداخت شود؛ قسمتی از پرداختی مرد برای مهریه‌ی زن، از سوی دولت برداشت می‌شود.

در صورتی که حق الاجرای دولت پرداخت نشود، مرد هم‌چنان در حالت ممنوع‌الخروج بودن باقی می‌ماند؛ زیرا بدهی مرد شامل مهریه‌ی زن و حق الاجرای دولت است.

شرایط شغلی مرد چه تاثیری در ممنوع‌الخروج شدن او دارد؟

در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند.

در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال ۸۰ صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد، ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود.

با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبکاران وضع شده بدهکارانی که با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور هستند و به لحاظ خروج آن‌ها تامین طلب بستانکار غیرممکن می‌گردد ممنوع‌الخروج می‌شوند.

اما مردانی که به واسطه انجام وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های دولتی خروج آنان از کشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است ممنوع‌الخروجی آنان رفع می‌شود.

براساس ماده‌ی ۱۷ قانون گذرنامه، دستور ممنوع الخروج کردن همسر بابت مهریه بدون قید زمان انجام می‌شود. زمان آن توسط مرد به پایان می‌رسد و آن زمانی است که مهریه‌ی همسر خود را پرداخت می‌کند.

حتی اگر مرد تا چند سال از پرداخت مهریه سر باز زند، باز هم ممنوع‌الخروج می‌ماند.

ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و همچنین ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ (چگونگی رفع ممنوع الخروجی زوج)

رویه اداره اجرای ثبت تهران اینگونه است که اگر حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه صادر شده باشد و زوج پیش پرداخت مشخص شده در حکم و کمی از اقساط را پرداخته باشد با تقاضای مرد، ممنوع الخروجی او را رفع می‌کند.

بعضی از خانم‌ها (زوجه) ممکن است مقداری از مهریه را از دادگاه مطالبه کرده و مقداری دیگر را طریق اداره اجرای ثبت درخواست داده باشد.

در این موارد می‌بایستی برای آن قسمت از مهریه که از طریق ثبت اقدام شده دادخواست تقسیط مهریه مستقل تقدیم دادگاه کرد.

البته در مواردی دیده شده که تقسیط مهریه مطالبه شده از طریق دادگاه هم در رفع ممنوع الخروج کردن زوج در اداره ثبت نیز موثر بوده است.

راه‌های رفع ممنوع الخروجی مرد

زمانی ممنوع الخروجی مرد رفع می‌شود که مهریه را پرداخت کرده باشد و یا اینکه زن خود نسبت به عدم پرداخت مهریه توسط مرد رضایت دهد واز ممنوع الخروج کردن مرد منصرف شود که در این صورت دادگاه و یا مراجع قضایی حکم رفع تامین خواسته زن را صادر و اداره ثبت هم حکم رفع ممنوعیت از سفر را صادر مینماید.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مردان بدهکار نمی‌توانند برای رفع ممنوع الخروجی مالی را به عنوان وثیقه تحویل اداره ثبت دهند و فقط رفع آن توسط سه مورد بالا می‌باشد.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در صورت پرداخت مهریه، مرد باید جریمه دولتی نیز بپردازد و میزان آن که به نسبت طلب می‌باشد که به عنوان نیم عشر و یا حق الاجرا باید نزد دولت پرداخت شود.

اگر نیم عشر دولتی از جانب مرد پرداخت نشود اداره اجرا میتواند حکم ممنوع الخروج شدن مرد را رفع اثر ننماید، زیرا بدهی شامل طلبی است که دولت که همان بستانکار است تقاضا می‌شود و مبلغی است که تحت عنوان حقوق دولتی به مرد تعلق می‌گیرد.

شرایط شغلی مرد ممنوع الخروج شده

شخصی که نوع کار او به گونه‌ای است که باید از کشور خارج شود و درخواست رفع ممنوعیت سفر خارج از کشور را بنماید که در این صورت با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر احراز شود که شرایط بدهکار خاص است و نیاز به خروج از کشور را دارد، حکم رفع ممنوعیت به سفر خارج از کشور داده می‌شود یا مردی که حکم اعسار می‌گیرد ممنوع الخروج می‌شود؟

مردی که حکم اعسار می‌گیرد و پرداخت مهریه را قسط بندی میکنند بجای اینکه آن را یکجا پرداخت نماید، در صورتی که تقاضای رفع ممنوعیت از کشور را داشته باشد نمیتوان ممنوعیت مرد را رفع نمود و تا پرداخت آخرین وام ممنوعیت زوج باقی میماند.

آیا ممنوع الخروج شدن یک مرد محدوده زمانی خاصی دارد؟

محدوده زمانی خاصی برای ممنوعیت مرد وجود ندارد و تا زمانی که تمام مهریه‌ای که از جانب دادگاه مشخص می‌شود پرداخت نشود، ممنوعیت خروج از کشور به اثر خود باقی میماند حتی اگر سالیان زیادی زمان ببرد، دستور ممنوعیت خروج از کشور مرد از بین نخواهد رفت.

اطلاع رسانی قبل از ممنوع الخروجی مهریه

در صورت ممنوع الخروجی، اجراییه صادره علیه مرد به نشانی که هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ می‌شود، اما در بسیاری از موارد نشانی قید شده تغییر می‌کند و، چون افراد پس از تغییر مکان و سکونت در محل جدید این موضوع را به دفترخانه ازدواج اطلاع نمی‌دهند و نیز ابلاغ اجراییه به آدرسی که در سند ازدواج قید شده ارسال می‌شود، مرد از صدور آن بی‌اطلاع است و در واقع زمانی که قصد خروج از کشور را دارد، در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شود و پس از استعلام ممنوع الخروجی مهریه، غالبا به لحاظ فرصت کوتاهی که معمولا تا تاریخ مسافرت خود دارد نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد.

در سه حالت اداره ثبت می تواند ممنوع الخروجی مرد را رفع می‌کند:

 1. مواردی که مرد مهریه را پرداخت کند.
 2. زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی مرد منصرف شود.
 3. دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر کنند.

بنابراین در خصوص وثیقه برای رفع ممنوع الخروجی از طرف مردان بدهکاری که به این اداره مراجعه و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی خود را دارند، باید گفت که اداره ثبت اختیار گرفتن وثیقه را ندارد و فقط در سه حالت یاد شده می‌تواند ممنوع‌الخروجی مرد را رفع کند.

سامانه ملی مقررات و قوانیین جمهوری اسلامی ایران
دکتر حشمدار

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

پاسخ سوالات شما https://129i.ir/?cat=1

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

 489 total views,  2 views today

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس، سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

38 نظر

 1. This is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
  Simple but very precise information… Appreciate your sharing this one.
  A must read post!

 2. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that
  it’s really informative. I am going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future.

  Lots of people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 3. I do trust all of the ideas you have introduced to your post.
  They are very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for
  starters. Could you please extend them a little from next time?
  Thank you for the post.

 4. Pretty section of content. I just stumbled upon your
  website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account
  your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I
  achievement you access consistently rapidly.

 5. Hi to all, the contents existing at this website are actually remarkable for people knowledge, well,
  keep up the good work fellows.

 6. Thanks for finally talking about > در چه مواردی زن میتوان همسر
  خود را ممنوع الخروج نماید؟ – سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران < Liked it!

 7. Excellent weblog here! Also your site rather a lot up very fast!
  What host are you the use of? Can I am getting your affiliate hyperlink for your host?
  I want my site loaded up as quickly as yours lol

 8. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable information to work
  on. You’ve done a formidable job and our whole community
  will be thankful to you.

 9. I every time spent my half an hour to read this website’s articles every day along with a cup of coffee.

 10. Buy Zithromax Online No Prescription Fast Delivery

 11. If you are going for most excellent contents like myself, simply go to see this web site everyday for the reason that it provides feature contents, thanks quest bars http://bit.ly/3C2tkMR quest bars

 12. Hello to all, the contents existing at this site are
  in fact amazing for people experience, well, keep
  up the nice work fellows. asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 13. Hi! This post couldn’t be written any better! Reading
  through this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
  Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!
  ps4 games https://bit.ly/3z5HwTp ps4

 14. I love it when people come together and share thoughts.
  Great blog, continue the good work! scoliosis
  surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 15. Great post. I was checking continuously this weblog and I’m inspired!

  Extremely helpful information specifically the final phase 🙂
  I care for such information much. I used to be looking
  for this particular information for a long time.

  Thank you and good luck. cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 16. hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here.

  I did however expertise some technical points using this website, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I
  could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times
  will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with
  Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out
  for a lot more of your respective exciting content.
  Make sure you update this again soon. quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 17. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you!
  By the way, how could we communicate? scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 18. Cialis 20mg Filmtabletten Import Reimport

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*