تغییر سن شناسنامه چگونه امکان پذیر است؟

سوال:
تغییر سن شناسنامه چگونه امکان پذیر است؟
پاسخ:

برابر ماده واحده “قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها” مصوب سال ۱۳۶۷، از تاریخ تصویب قانون مذکور تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد.
تبصره: صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از ۵ سال باشد، می تواند سن خود را اصلاح نماید.

جهت تغییر سن در شناسنامه از کجا باید شروع کرد؟

قبل از هر چیز باید دانست اگر کسی مدعی تغییر سن کمتر از پنج سال است بر طبق رای وحدت رویه ۵۹۹ مورخ ۷۴/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور می بایستی دادخواست خود را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، تقدیم دادگاه کند.

اولا تغییر سن کمتر از ۵ سـال در صلاحیت محکمه صدور شناسنامه متقاضی می باشد.

ثانیا خوانده شکایت، اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه متقاضی است.

ثالثا رای محکمه بدوی قابل اعتراض در محکمه تجدید نظـر استان می باشد و رای مذکور قطعی می باشد.

اگر فردی یک مرتبه تقاضـای تغییر سن را تقدیم محکمه نماید و رای قطعی در زمینه رد ادعای متقاضی صادر گردد (حکم به رد دعوی) توانایی مجـدد طرح شکایت برای همیشه وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی به آن اعتبار امر مختومه گفته می شود.

تذکرات مربوط به تغییر سن در شناسنامه

 • تفاوت سن ادعایی با سن شناسنامه کمتر از ۵ سال باشد.
 • شهود حد اقل دو نفر مرد باشند و ترجیحا با محل صدور شناسنامه خواهان. بهتر است ۴ شاهد مرد باشد.
 • استشهادیه حاوی این مطالب: اهالی محل آگاه و شاهدند که  والدین ایشان فرزندی داشتند و در همان ایام کودکی فوت نمود و برای این بچه شناسنامه نگرفتند و …… .
 • شهود  می بایست نام و نام خوانوادگی، شماره ملی، شماره تماس و آدرس را بنویسند.
 • به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه شود و متن بالا در سی دی یا فلش همراه باشد.
 • آدرس منزل، کد پستی، کد ملی، اصل شناسنامه و کارت ملی و اصل استشهادیه به دفتر خدمات قضایی  تقدیم شود/
 • چند روز بعد، دادگاه محل ارجاع پرونده با پیامک به شما اعلام می گردد. چند روز بعد از پیامک، جهت پیگیری اقدامات اداری ثبت پرونده به دادگاه مراجعه شود.

نمونه دادخواست کم کردن سن در شناسنامه (کمتر از پنج سال):

خواهان………

خوانده: اداره ثبت احوال …………………….. {ذکر اداره محل صدور شناسنامه}

خواسته: ابطال شناسنامه با شماره سریال ………………….. و صدور شناسنامه جدید

دلایل:

 1. تصویر مصدق شناسنامه
 2. تصویر مصدق شهادت شهود
 3. عندالزوم جلب نظر پزشکی قانونی

مقام محترم ریاست دادگاه

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب به شهادت شهود و گفته تمامی اطرافیان و فامیل در (فصل) سال ……………………. به دنیا آمده ام، لکن والدینم بر اثر بی توجهی به عواقب قانونی موضوع، به جای اخذ شناسنامه برای اینجانب، از شناسنامه برادر(خواهر) متوفی ام که در دوران طفولیت از دنیا رفته بود برای بنده استفاده نمودند که این موضوع همواره موجب آزار روحی و روانی بنده بوده است.

بنابراین با توجه به اینکه سن واقعی اینجانب با سن مندرج در شناسنامه تفاوت دارد، تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه با سریال فوق و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی را از محضر مقدس دادگاه استدعا دارم.

نحوه تغییر تاریخ تولد در شناسنامه

به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی: ” تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است”.

تبصره: صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

 • اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد، در کمیسیون ثبت احوال درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را بنمایند.
 • هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند.
 1. اشخاص ۱۸ سال به بالا
 2. اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند.
 3. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال .

قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز

 1. درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (فرم شماره ۸)
 2. ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن
 3. یک قطعه عکس جدید
 4. اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال که شخصا” مراجعه می‌نمایند.
 5. اصل و تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی
 6. فیش بانکی به مبلغ مصوب نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور

نحوه مراجعه و چگونگی اقدام

 1. متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد می بایست به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید.
 2. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان (متفاضی) ابلاغ خواهد شد.
 3. درخواست کننده (خواهان) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود.
 4. در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود، لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید.
 5. کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید.
 6. تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.
 7. تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی ( خواهان ) ابلاغ می شود.
 8. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند، درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد.
 9. اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی (متقاضی) خواهد بود.

وکیل دادگستری تغییر سن

افراد از این طریق می توانند در خواست افزایش و کاهش سن خود را داشته باشند؛ به طور مثال فردی ادعا می کند که در شناسنامه سن او ۳۰ سال است، اما در واقع سن او ۳۸ سال است یا اینکه مدعی است سن او در شناسنامه ۳۷ سال است در حالی که به واقع او ۳۰ ساله است.

در هر صورت او می تواند از این طریق اقدام به اصلاح سن خود نماید.

مورد دوم حالتی است که سن فرد کمتر از ۵ سال، با سن ادعایی او اختلاف دارد، در این مورد فرد شخصا یا توسط وکیل دادگستری باید به مرجع مربوطه مراجعه کند و بر طبق تشریفات مخصوص نسبت به تقدیم دادخواست و طرح دعوا اقدام کند.

سامانه ملی مقررات و قوانیین جمهوری اسلامی ایران
دکتر حشمدار

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

پاسخ سوالات شما https://129i.ir/?cat=1

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

 7,540 total views,  8 views today

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس، سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

275 نظر

 1. I truly love your blog.. Great colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal website and would like to know where you got this from or exactly what the theme is named. Many thanks.

 2. The very next time I read a blog, I hope that it does not fail me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I actually believed you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you could possibly fix if you weren’t too busy searching for attention.

 3. Definitely, what a fantastic site and instructive posts, I definitely will bookmark your blog.Best Regards!

 4. Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 5. I was pretty pleased to discover this web site. I need to to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely loved every bit of it and i also have you bookmarked to see new stuff in your site.

 6. Good post. I certainly love this website. Keep it up!

 7. I was reading through some of your posts on this website and I believe this site is really informative ! Continue putting up.

 8. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is actually irritating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 9. Awsome blog! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

 10. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 11. That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate info… Thanks for sharing this one. A must read post!

 12. Wonderful article! We will be linking to this particularly great article on our website. Keep up the good writing.

 13. I’ll right away grab your rss feed as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me know so that I may just subscribe. Thanks.

 14. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was conducting a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your blog.

 15. This is the right web site for anyone who wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been written about for years. Great stuff, just excellent.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*