تغییر سن شناسنامه چگونه امکان پذیر است؟

سوال:
تغییر سن شناسنامه چگونه امکان پذیر است؟
پاسخ:

برابر ماده واحده “قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها” مصوب سال ۱۳۶۷، از تاریخ تصویب قانون مذکور تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد.
تبصره: صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از ۵ سال باشد، می تواند سن خود را اصلاح نماید.

جهت تغییر سن در شناسنامه از کجا باید شروع کرد؟

قبل از هر چیز باید دانست اگر کسی مدعی تغییر سن کمتر از پنج سال است بر طبق رای وحدت رویه ۵۹۹ مورخ ۷۴/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور می بایستی دادخواست خود را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، تقدیم دادگاه کند.

اولا تغییر سن کمتر از ۵ سـال در صلاحیت محکمه صدور شناسنامه متقاضی می باشد.

ثانیا خوانده شکایت، اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه متقاضی است.

ثالثا رای محکمه بدوی قابل اعتراض در محکمه تجدید نظـر استان می باشد و رای مذکور قطعی می باشد.

اگر فردی یک مرتبه تقاضـای تغییر سن را تقدیم محکمه نماید و رای قطعی در زمینه رد ادعای متقاضی صادر گردد (حکم به رد دعوی) توانایی مجـدد طرح شکایت برای همیشه وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی به آن اعتبار امر مختومه گفته می شود.

تذکرات مربوط به تغییر سن در شناسنامه

 • تفاوت سن ادعایی با سن شناسنامه کمتر از ۵ سال باشد.
 • شهود حد اقل دو نفر مرد باشند و ترجیحا با محل صدور شناسنامه خواهان. بهتر است ۴ شاهد مرد باشد.
 • استشهادیه حاوی این مطالب: اهالی محل آگاه و شاهدند که  والدین ایشان فرزندی داشتند و در همان ایام کودکی فوت نمود و برای این بچه شناسنامه نگرفتند و …… .
 • شهود  می بایست نام و نام خوانوادگی، شماره ملی، شماره تماس و آدرس را بنویسند.
 • به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه شود و متن بالا در سی دی یا فلش همراه باشد.
 • آدرس منزل، کد پستی، کد ملی، اصل شناسنامه و کارت ملی و اصل استشهادیه به دفتر خدمات قضایی  تقدیم شود/
 • چند روز بعد، دادگاه محل ارجاع پرونده با پیامک به شما اعلام می گردد. چند روز بعد از پیامک، جهت پیگیری اقدامات اداری ثبت پرونده به دادگاه مراجعه شود.

نمونه دادخواست کم کردن سن در شناسنامه (کمتر از پنج سال):

خواهان………

خوانده: اداره ثبت احوال …………………….. {ذکر اداره محل صدور شناسنامه}

خواسته: ابطال شناسنامه با شماره سریال ………………….. و صدور شناسنامه جدید

دلایل:

 1. تصویر مصدق شناسنامه
 2. تصویر مصدق شهادت شهود
 3. عندالزوم جلب نظر پزشکی قانونی

مقام محترم ریاست دادگاه

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب به شهادت شهود و گفته تمامی اطرافیان و فامیل در (فصل) سال ……………………. به دنیا آمده ام، لکن والدینم بر اثر بی توجهی به عواقب قانونی موضوع، به جای اخذ شناسنامه برای اینجانب، از شناسنامه برادر(خواهر) متوفی ام که در دوران طفولیت از دنیا رفته بود برای بنده استفاده نمودند که این موضوع همواره موجب آزار روحی و روانی بنده بوده است.

بنابراین با توجه به اینکه سن واقعی اینجانب با سن مندرج در شناسنامه تفاوت دارد، تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه با سریال فوق و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی را از محضر مقدس دادگاه استدعا دارم.

نحوه تغییر تاریخ تولد در شناسنامه

به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی: ” تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است”.

تبصره: صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

 • اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد، در کمیسیون ثبت احوال درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را بنمایند.
 • هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند.
 1. اشخاص ۱۸ سال به بالا
 2. اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند.
 3. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال .

قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز

 1. درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (فرم شماره ۸)
 2. ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن
 3. یک قطعه عکس جدید
 4. اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال که شخصا” مراجعه می‌نمایند.
 5. اصل و تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی
 6. فیش بانکی به مبلغ مصوب نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور

نحوه مراجعه و چگونگی اقدام

 1. متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد می بایست به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید.
 2. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان (متفاضی) ابلاغ خواهد شد.
 3. درخواست کننده (خواهان) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود.
 4. در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود، لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید.
 5. کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید.
 6. تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.
 7. تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی ( خواهان ) ابلاغ می شود.
 8. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند، درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد.
 9. اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی (متقاضی) خواهد بود.

وکیل دادگستری تغییر سن

افراد از این طریق می توانند در خواست افزایش و کاهش سن خود را داشته باشند؛ به طور مثال فردی ادعا می کند که در شناسنامه سن او ۳۰ سال است، اما در واقع سن او ۳۸ سال است یا اینکه مدعی است سن او در شناسنامه ۳۷ سال است در حالی که به واقع او ۳۰ ساله است.

در هر صورت او می تواند از این طریق اقدام به اصلاح سن خود نماید.

مورد دوم حالتی است که سن فرد کمتر از ۵ سال، با سن ادعایی او اختلاف دارد، در این مورد فرد شخصا یا توسط وکیل دادگستری باید به مرجع مربوطه مراجعه کند و بر طبق تشریفات مخصوص نسبت به تقدیم دادخواست و طرح دعوا اقدام کند.

سامانه ملی مقررات و قوانیین جمهوری اسلامی ایران
دکتر حشمدار

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

پاسخ سوالات شما https://129i.ir/?cat=1

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

 4,138 total views,  8 views today

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس، سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

347 نظر

 1. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this matter here on your web site.

 2. Hi there! This post couldn’t be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll forward this article to him. Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!

 3. My partner and I stumbled over here different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.

 4. You’re so interesting! I don’t believe I have read through anything like that before. So nice to discover somebody with original thoughts on this subject. Really.. thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the web, someone with a little originality.

 5. I was examining some of your content on this site and I think this internet site is really instructive! Retain putting up.

 6. fantastic points altogether, you simply gained a logo new reader. What could you recommend about your publish that you simply made a few days in the past? Any sure?

 7. Thanks for sharing this great page without questions is very informative

 8. I like reading a post that will make men and women think. Also, many thanks for allowing me to comment.

 9. Thanks for sharing this great content without doubts is very good

 10. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am going through difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody getting the same RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!

 11. Thanks for publishing this great post without doubts is very informative

 12. That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate info… Thanks for sharing this one. A must read post.

 13. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 14. Thanks for publishing this great page without doubts is very useful

 15. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t understand why I can’t subscribe to it. Is there anybody getting similar RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks.

 16. Thanks for sharing this great post without questions is very useful

 17. You could always hire individuals help make your video clips when it isn’t your personal style. Run video clip challenge where by individuals get rewards to individuals who create the best types.

 18. There’s certainly a lot to find out about this subject. I like all of the points you’ve made.

 19. You should be a part of a contest for one of the greatest websites on the internet. I am going to highly recommend this blog!

 20. I need to to thank you for this very good read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to look at new things you post…

 21. Thanks for publishing this great content without questions is very useful

 22. Thanks for discussing your ideas. Something is that scholars have an option between national student loan and also a private student loan where it is easier to opt for student loan online debt consolidation than with the federal student loan.

 23. Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your website, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast provided bright clear concept

 24. Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes that will make the most significant changes. Thanks for sharing!

 25. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I may come back once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 26. Spend time with your kids by playing video games the two of you appreciate. Kids usually enjoy playing movie and might in fact find out some things from all of these movie.

 27. Thanks for building this great content without questions is very useful

 28. You are a great writer. Do you have any more sites?

 29. You should take into account the advantages which will be derived. They can do nothing for your personal box office a little tad. But buying these matters can make film a lot more interesting and save time.

 30. I don’t even know the way I finished up right here, however I believed this post was great. I don’t recognise who you’re but certainly you’re going to a well-known blogger when you aren’t already 😉 Cheers!

 31. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 32. Next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, but I actually believed you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you can fix if you were not too busy searching for attention.

 33. It’s nearly impossible to find knowledgeable people on this subject, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 34. The very next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me just as much as this one. I mean, I know it was my choice to read through, nonetheless I actually thought you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you weren’t too busy seeking attention.

 35. Thanks for building this great article without questions is very informative

 36. Make sure to follow other interests in addition to box office. Too much effort used on video movies can be harmful. You have to be sure to do alternative activities also.

 37. Thanks for building this great post without doubts is very good

 38. imdb movie are no longer simply for youngsters, so don’t believe every single film is loved ones-friendly.

 39. I’m very pleased to find this site. I want to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely savored every bit of it and i also have you bookmarked to check out new stuff on your website.

 40. Thanks for sharing this great article without doubts is very useful

 41. A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish incredible. Fantastic job!

 42. A Minions film require not need to be dedicated to gadgets to be entertaining and educational. Traditional Minions are usually some of the finest. Lego is an easy Minions film which could develop anything amazing. This can stretch out the boundaries of a child’s creative thinking.

 43. Thanks for writing this great post without questions is very good

 44. Be careful of which sites you acquire your imdb. It’s wise to use reliable sites so you don’t get infections or lots of spam mail. Remember that you should always better to continue to keep personalized facts safe while confronting sites you already know nothing at all about.

 45. Constantly make a back up of your respective yahoo collection you may have. Strengthening a local library packed with music can consume a lot of cash along with time. Shedding the fresh fruits of this yahoo would actually be dreadful. Don’t be determined by a person to merely permit you to down load your music to acquire acquired once more. Make sure that your tunes to a hard drive (additional is better) or a web-based storage space remedy.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*