آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر «آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات» به شماره ۱۰۰/۳۴۴۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۸/۶/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

محسن محدث ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه

شماره ۱۰۰/۳۴۴۰۰/۹۰۰۰ ۸/۶/۱۳۹۳

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات

مقدمه
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفا می کنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است. بر این اساس، آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییرمقام قضات مصوب ۱۹/۲/۱۳۸۹ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با درنظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می گردد.

فصل اول: ضوابط ارتقای گروه شغلی و تغییر مقام قضات
ماده ۱ـ تغییر مقام و ارتقای گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امور قضایی، تحصیلات، فعالیت های آموزشی و پژوهشی، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بشرح مواد آتی تعیین می گردد.
ماده ۲ـ تغییر سمت و ارتقای گروه شغلی قضات موکول به احراز پایه و یا سنوات قضایی پیش بینی شده در آیین نامه گروه های شغلی و رعایت سلسله مراتب سمت های قضایی به شرح زیر است:
الف ـ مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیماً به امر قضا در مراجع قضایی اشتغال داشته و یا بعنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمان های وابسته به آن و یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است.
ب ـ سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که دارای پایه قضایی باشند.
ج ـ مدت فعالیت قضات مأمور به خدمت در واحدهای ستادی قوه قضاییه، دستگاه های اجرایی که با بند ۱ـ۲ـ۳ ماده ۴ آیین نامه مأموریت ها موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری انطباق داشته باشد.
د ـ مدت خدمت کسانی که با احکام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت داشته اند با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات.
ه ـ مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکه قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند.
و ـ مدت کارآموزی قضایی و ضمن تحصیل، برابر با آیین نامه کارآموزی.
ز ـ مدت نمایندگی کسانی که قبل از اشتغال به شغل قضا به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی و همچنین افرادی که به عنوان عضو شورای نگهبان اشتغال بکار داشته اند، با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات.
تبصره ۱ـ افرادی که قبل از احراز پایه قضایی با ابلاغ انشایی رئیس قوه قضاییه یا اعضای شورای عالی قضایی وقت در دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی و دادسرا و دادگاه های عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین کسانی که به نمایندگی در هیأت ها و کمیسیون ها و به عنوان نماینده یا سمت قضایی اشتغال داشته اند، قاضی محسوب خواهند شد.
تبصره ۲ـ به ازای هر چهار سال خدمت اداری مرتبط با فعالیت های قضایی در دادسراها و محاکم، پلیس قضایی، شوراهای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی، واحدهای ستادی قوه قضاییه، مراجع قضایی غیردادگستری، واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی، وکالت و مشاوره حقوقی معادل یک سال سابقه قضایی و حداکثر تا شش سال قابل احتساب است.
تبصره ۳ـ قضـات منـتخب استانی و نمونه ملی و کشوری که با تصویب رئیس قوه قضاییه مورد تشویق قرار گرفته اند و همچنین دارندگان پایه قضایی که موفق به دریافت
نشان دولتی شده یا خواهند شد، حسب مورد از امتیاز مربوط به احتساب سنوات قضایی با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات از یک الی سه سال برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴ـ دارندگان پایه های قضایی که در اجرای قانون نقل و انتقال قضات مصوب سال ۱۳۷۵ در نقاط محروم درجه ۳ و ۲ خدمت کرده باشند بنا به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات به ترتیب حداکثر معادل خدمت در نقاط درجه ۳ و مرزی و معادل ۲/۱ خدمت در نقاط درجه ۲ استان های غیربرخوردار و کمترتوسعه یافته محاسبه و در تغییر سمت های بعدی آنان منظور خواهد شد.
تبصره ۵ ـ انفصال موقت و مرخصی های بدون حقوق و استعلاجی بیش از ۶ ماه در سال و نیز مأموریت های تحصیلی تمام وقت و مأموریت های تمام وقت به خارج از قوه قضاییه و سازمان های تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد.
تبصره ۶ ـ مدت خدمت تعلیقی قضات به جز مواردی که منجر به حکم قطعی برائت یا منع تعقیب می گردد و همچنین مأموریت های آموزشی به لحاظ ضعف بنیه علمی سابقه قضایی محسوب نخواهد شد.
ماده ۳ـ شرایط ارتقای پایه قضایی به شرح زیر است:
الف ـ داشتن سنوات قضایی لازم که میزان آن سه سال برای ارتقای هر پایه قضایی است، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقا اولین پایه مستلزم سپری شدن دو سال خدمت قضایی است.
ب ـ ارتقای سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست.
ج ـ عملکرد مناسب و رعایت شوؤن قضایی.
تبصره ـ محکومیت های انتظامی مطابق مقررات مربوط، موجب تأخیر در ترفیع پایه قضایی است.
ماده ۴ـ ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضاییه می باشد:
الف ـ ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویل مقامات مافوق شود. مقامات مذکور پس از اعلام نظر، پیشنهاد یا درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت.
ب ـ دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضی را از دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات استعلام نماید.
ماده ۵ ـ تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آیین نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده ۶ ـ ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه امتیازات آن به شرح زیر می باشد:
الف ـ دارندگان مدارک تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی حوزوی معتبر در گرایش های فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد یا سطح (۳) و دکتری یا سطح (۴) به ترتیب دو و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضایی برخوردار خواهند شد.
ب ـ فعالیت های پژوهشی، تألیفات و تحقیقات علمی، تدریس، آموزش های قبل و حین خدمت و مهارت های عمومی و تخصصی مطابق با تأییدیه های علمی صادره از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ارزیابی می شود و در احتساب سنوات قضایی حداکثر به مدت ۲ سال منظور خواهد شد.
تبصره ۱ـ دوره تحصیلات تکمیلی غیرمرتبط حسب مورد بنا به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات قابل احتساب است.
تبصره ۲ـ معاونت منابع انسانی موظف است ضمن تشکیل پرونده علمی آموزشی برای دارندگان پایه های قضایی، فعالیت علمی و آموزشی قضات را در هیأت ممیزی مرکب از قضات و افراد صاحب نظر که با پیشنهاد معاونت مذکور و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود به صورت مستمر ارزیابی کند.
تبصره ۳ـ به آموزش های حین خدمت قضات به میزان ۳۰۰ ساعت با تأییدیه معاونت منابع انسانی (تا زمانی که منتهی به معادل مقطع تحصیلی حسب مورد نشود) ۵ واحد به عدد مبنای گروه مربوطه اضافه خواهد شد.
تبصره ۴ـ احتساب سابقه قضایی معادل موضوع ماده فوق و بندهای «ه» ، «و» و «ز» و تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ این آیین نامه صرفاً برای ارتقای سمت است و در احکام ریالی قضات از حیث افزایش سنوات قضایی آنان منظور نخواهد شد.
ماده ۷ـ ضوابط مربوط به ارتقای گروه های شغلی و تعیین سمت قضایی به شرح زیر می باشد:
الف ـ قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم در حوزه های قضایی استان های غیربرخوردار، کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی منصوب می شوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند مابه التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی را بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند نمود. افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقای گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد و در تغییر سمت های بعدی گروه شغلی کماکان حفظ خواهد شد.
ب ـ قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب می شوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقط از مابه التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی، بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند کرد. افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقای گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.
پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا واحد مربوطه در خصوص تغییر سمت و جابجایی محل خدمت قضات مشمول بند «ب» فوق الذکر، پس از تصویب رئیس قوه قضاییه به منزله تشخیص ضرورت و مصلحت می باشد.
تبصره ۱ـ تعیین استان های غیربرخوردار، کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی، با رئیس قوه قضاییه است.
تبصره ۲ـ تقاضای تغییر سمت و محل خدمت قضات قبل از انقضای مدت سه سال در سمت و محل خدمت قبلی قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات نمی باشد.

فصل دوم: گروه های شغلی
ماده ۸ ـ گروه شغلی قضات به موجب تبصره های ۲ و ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اعلام می گردد:
۱ـ الف ـ گروه یک ـ معادل پایه دو قضایی (عدد مبنا ۸۰)
ـ کارآموزان قضایی ضمن تحصیل
ب ـ گروه یک ـ معادل پایه چهار قضایی (عدد مبنا ۹۰)
ـ کارآموزان قضایی
تبصره ۱ـ حداقل حقوق تعیین شده کارکنان دولت در هر سال به علاوه کمک هزینه عائله مندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت می شود.
تبصره ۲ـ به کارآموز قضایی علاوه بر حقوق مبنا، فوق العاده شغل قضایی و حق جذب پرداخت خواهد شد.
۲ـ پایه چهار و پنج قضایـی ـ گروه دو (سابقه قضایی تا ۳ سـال ـ عدد مبنا ۱۰۰)
ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومـی (ویژه رسیدگـی به دعـاوی خانـواده) و دادگاه اطفال و نوجوانان
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب
ـ قاضی شورای حل اختلاف
۳ـ پایه شش قضایی ـ گروه سه (سابقه قضایی ۳ تا ۶ سال ـ عدد مبنا ۱۱۰)
ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
ـ قاضی شورای حل اختلاف
ـ مشاور قضایی دادگاه های نظامی
۴ـ پایه هفت قضایی ـ گروه چهار (سابقه قضایی ۶ الی ۹ سال ـ عدد مبنا ۱۲۰)
ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
ـ قاضی شورای حل اختلاف
ـ مشاور قضایی دادگاه های نظامی
۵ ـ پایه هشت قضایـی ـ گروه پنج (سابقه قضایی ۹ الی ۱۲ سال ـ عدد مبنا ۱۳۰)
ـ دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ معاون رئیس دادگاه عمومی بخش
ـ مشاور قضایی دادگاه های نظامی
۶ ـ پایه نه قضایی ـ گروه شش (سابقه قضایی ۱۲ الی ۱۵ سال ـ عدد مبنا ۱۴۰)
ـ دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی
ـ دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک
ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
ـ معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
ـ مشاور قضایی دادگاه های نظامی
ـ بازرس قضایی
ـ رئیس حوزه قضایی بخش
۷ـ پایه ده قضایی ـ گروه هفت (سابقه قضایی ۱۵ الی ۱۸ سال ـ عدد مبنا ۱۵۰)
ـ دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
ـ دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک
ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
ـ رئیس دادگستری شهرستان
ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
ـ معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان
ـ معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی
ـ بازرس قضایی
۸ ـ پایه یازده قضایی ـ گروه هشت (سابقـه قضایی ۱۸ الی ۲۱ سال ـ عدد مبنا ۱۶۰)
ـ رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک
ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان
ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
ـ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ رئیس دادگستری شهرستان
ـ معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی
ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه نظامی دو
ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ بازرس قضایی
ـ مستشار قضایی
۹ـ گروه نه (سابقه قضایی ۲۱ الی ۲۴ سال ـ عدد مبنا ۱۷۰)
ـ دادیار دادسرای دیوانعالی کشور
ـ دادیار دادسرای انتظامی قضات
ـ رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
ـ مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ـ قائم مقام رئیس کل دادگستری استان
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
ـ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
ـ مستشار قضایی
ـ بازرس قضایی با عنوان مدیرکل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه
۱۰ـ گروه ده (سابقه قضایی ۲۴ الی ۲۷ سال ـ عدد مبنا ۱۸۰)
ـ دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
ـ دادیار دادسرای انتظامی قضات
ـ عضو معاون دیوان عالی کشور
ـ عضو معاون دادگاه عالی و تجدیدنظر انتظامی قضات
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
ـ رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ـ معاون قضایی دادستان کل کشور
ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری
ـ قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات
ـ رئیس کل دادگستری استان
ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران
ـ بازرس قضایی با عنوان معاون سازمان بازرسی کل کشور و حکم رئیس قوه قضاییه
ـ مستشار قضایی
۱۱ـ گروه یازده (سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال ـ عدد مبنا ۱۹۰)
ـ معاون رئیس قوه قضاییه در صورت داشتن پایه قضایی
ـ مستشار شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
ـ رئیس شعبه دیوان عالی کشور
ـ معاون اول دادستان کل کشور
ـ دادستان انتظامی قضات
ـ مستشار دیوان عالی کشور
ـ مشاور رئیس قوه قضاییه
۱۲ـ گروه دوازده (عدد مبنا ۲۰۰)
ـ رئیس دیوان عالی کشور
ـ دادستان کل کشور
ـ معاون اول رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
تبصره ۱ـ رئیس قوه قضاییه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد.
تبصره ۲ـ مشاغل قضایی که در این آیین نامه پیش بینی نشده و یا بعداً ایجاد می شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آیین نامه به پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات، تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه در یکی از گروه های شغلی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۳ـ تغییر سمت با رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در نقاط محروم و استان های کمتر توسعه یافته بلامانع است.
تبصره ۴ـ ارتقا به گروه شغلی ۹ و بالاتر، علاوه بر داشتن شرایط لازم، مستلزم داشتن پایه قضایی یازده می باشد.
تبصره ۵ـ رئیس و قائم مقام و معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس و معاونین رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و دادستان و معاونین قضایی دادستان عمومی و انقلاب و نظامی تهران و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از مزایای یک گروه شغلی بالاتر استفاده می کنند.
تبصره ۶ ـ قضاتی که عهده دار امر اجرای احکام می شوند با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات، از امتیاز یک گروه بالاتر با لحاظ شرایط زیر بهره مند گردند:
الف ـ دادستان های شهرستان های غیر مرکز استان و شهرستان هایی که دادیار اجرای احکام نداشته باشند و رؤسای دادگستری بخش با حفظ سمت قبلی.
ب ـ دادیاران اجرای احکام شهرستان های مراکز استان ها حداقل دارای دو سال سابقه کارقضایی و در سایر حوزه های قضایی حسب مورد از ۶ ماه تا یک سال سابقه کار قضایی.
ماده ۹ـ دارندگان سمت های قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروه، چنانچه واجد شرایط ارتقا به گروه بالاتر باشند، حسب مورد با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط پس از استعلام از مراجع نظارتی و احراز صلاحیت و تصویب رئیس قوه قضاییه از گروه بالاتر، حداکثر تا گروه شغلی ۱۱ برخوردار می شوند. همچنین، قضات گروه شغلی ۱۱، در صورت سه سال توقف و دارابودن شرایط فوق از مزایای گروه ۱۲ بهره مند خواهد شد.
تبصره ۱ـ سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارندگان پایه قضایی از ۱۵/۹/۱۳۸۶ محاسبه خواهد شد.
تبصره ۲ـ مزایای گروه ماده ۱۰ آیین نامه مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ به مشمولین تا زمانی که به سنوات و پایه قضایی مقرر در گروه شغلی مربوطه برسند، پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ـ قضاتی که به درجه رفیع شهادت نایل آمده اند و همچنین قضاتی که از حالت اشتغال استفاده می کنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحمیلی، هر سه سال یک بار از مزایای گروه بالاتر تا گروه شغلی (۱۲) برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴ـ در اعطای گروه به لحاظ توقف بیش از سه سال به قضات گروه ۹ و بالاتر، معاونین دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی شهرستان مرکز استان، وزیر دادگستری، معاونین وزیر دادگستری و مدیران کل ستادی بدون استعلام از مراجع نظارتی توسط اداره کل کارگزینی قضات اعمال و برقرار خواهد شد. در صورتی که مراجع نظارتی نظر به عدم اعطای گروه به افراد مذکور داشته باشند، مراتب را مستدلاً جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به کمیسیون نقل و انتقال اعلام خواهند نمود.
ماده ۱۰ـ در صورت نیاز قوه قضاییه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی و اعلام تمایل قضات مذکور، با پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و موافقت رئیس قوه قضاییه در قبال تعهد خدمت به ازای هر ۳ سال یک بار مازاد بر ۳۰ سال خدمت، حقوق و مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطا خواهد شد.
تبصره ـ در صورت ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی که در آخرین گروه شغلی آیین نامه تعیین گروه های شغلی قضات قرار گرفته و استفاده می نمایند در قبال تعهد خدمت به ازای هر دو سال مازاد بر سی سال خدمت ده واحد به عدد مبنای گروه شغلی مربوطه حداکثر تا پنجاه واحد حسب مورد اضافه می گردد. مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.
ماده ۱۱ـ در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ازای هر گروه بالاتر ۱۰ واحد به عدد مبنای گروه قبلی اضافه می گردد.
تبصره ـ سمت های مدیریتی و مشاغل سرپرستی مذکور در بند ۲ آیین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب ۲۲/۷/۱۳۷۰ هیأت وزیران و اصلاحیه آن که در گروه های ۶ الی ۹ این آیین نامه قرار دارند از مزایای یک گروه و گروه های ۱۰ و بالاتر از مزایای دو گروه شغلی استفاده خواهند کرد. مشاغل قضایی که از نظر ماهیت وظایف، نوع کار و شرایط تصدی، سرپرستی محسوب شود، حسب مورد با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات از مزایای مذکور بهره مند خواهند شد.
ماده ۱۲ـ مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر به واجدین شرایط، مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزایای گروه ۱۲ قابل اعمال و پرداخت است.
تبصره ۱ـ به قضاتی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوء قصد قرار گیرند و کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطا خواهد شد.
تبصره ۲ـ قضات حالت اشتغال که همکاری با قوه قضاییه را ادامه می دهند، با تصویب کمیسیون نقل و انتقال، متناسب با فعالیت آنان حداکثر تا ۶۰% حقوق و مزایای متعلقه برابر با این آیین نامه برقرار خواهد شد. مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.
ماده ۱۳ـ به قضات شاغل در نقاط محروم مادام که در این نقاط حضور دارند، مطابق جدول زیر مزایای تا دو گروه شغلی و تا سقف گروه ۱۲ پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ـ توقف موضوع ماده ۹ آیین نامه در رابطه با قضات شاغل در مناطق این تبصره مذکور از سه سال به دو سال تقلیل، لکن باید تمام مدت ۲ سال در همان نقاط اشتغال بکار داشته باشند.
تبصره ۲ـ تعیین همترازی حوزه های قضایی که بعداً ایجاد می شوند ضمن رعایت مقررات مربوطه با پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات خواهد بود.

حوزه قضایی

شهرستان- بخش

استان

درجه

درجه

1

2

3

گروه

گروه

گروه

مزایای 1 گروه

مزایای 1/5 گروه

مزایای دو گروه

2

مزایای 0/5 گروه

مزایای 1 گروه

مزایای 1/5 گروه

1

-

مزایای 0/5 گروه

مزایای 1 گروه

0

ماده ۱۴- مقررات این آیین نامه صرفاً شامل دارندگان پایه های قضایی می باشد.
ماده ۱۵- رئیس قوه قضاییه می تواند به پیشنهاد رئیس کل دادگستری با رئیس سازمان یا واحد مربوطه با یکی از نهادهای نظارتی و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات فوق العاده ویژه قضاتی را که با توجه به گزارش بازرسان و روسای کل مربوطه آمار و عملکرد و کیفیت کار آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، متناسب با عملکرد آنان تا ۵۰% تقلیل دهد.
ماده ۱۶- کمیسیون نقل و انتقال قضات با در نظر گرفتن صلاحیت لازم و پس از احراز شرایط و ترتیبات مذکور در این آیین نامه و پس از اخذ نظر دادسرای انتظامی و سایر مراجع ذی ربط نسبت به تغییر سمت و ارتقای مقام قضات تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
ماده ۱۷- اختیارات رئیس قوه قضاییه در جذب، استخدام، تغییر سمت و محل خدمت و ارتقای مقام و گروه شغلی قضات بر کلیه مقررات این آیین نامه حاکم است.
ماده ۱۸- این آیین نامه با ۱۸ ماده و ۳۱ تبصره به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و به استثنای تبصره ماده ۱۱ و ماده ۱۳ این آیین نامه که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ قابل اجرا می باشد، از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۳ قابل اجرا است. مزایای این اصلاحیه قابلیت تسری به ماقبل آن ندارد و آیین نامه های مغایر لغو می شود.

رئیس قوه قضاییه – صادق آملی لاریجانی

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید