ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮسی

  •  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺑﯽ‎ﻃﺮﻓﺎﻧﻪٔ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ‎ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﯼ‎ﻧﻔﻊ («ﺑﯿﺎﻧﯿﻪٔ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ»).
  •  ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ.
  •  ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﺔ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﺳﺖ.
  •  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ, ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺗﮑﺎﯼ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ, ﺍﻣﺎ ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﺍﻫﺪ, ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.
  • ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ, ﻭﺍﮊﺓ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ‌ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺿﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮﺭﺕ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ, ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ.
  •  ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ, ﺻﻮﺭﺕ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺍﺩﻋﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺍﻣﻮﺍﻝ, ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ, ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺩﻋﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ: ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ‌ﻫﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﻋﺎﺩﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ, ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﺓ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﺮ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﺔ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ‌ﻫﺎ ﺍﺳﺖ.

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

 62 total views,  2 views today

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*